Открито управление

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

 

Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

 

Въпросник относно отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията

 

Срокът за попълване е 22.07.2019 г.

 

Лица, на които да се изпращат попълнените въпросници са:

 

Мая Лазарова, държавен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ - mlazarova@e-gov.bg

Гергана Иванова, главен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ -  giivanova@e-gov.bg.

Download Icon
ПЛАН ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"
Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2017 Г.
Download Icon
ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 1 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.-31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
Download Icon
КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КЪМ УСТОЙЧИВ МОДЕЛ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ 2018-2022 г.
Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕЕСМ) НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2018 Г.
Download Icon
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АВГУСТ 2019