Пространствени данни

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. има за цел създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда.

 

INSPIRE се основава на инфраструктури за пространствена информация, установени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз. Директивата се отнася за 34 теми на пространствени данни, необходими за опазване на околната среда, с основни компоненти, описани чрез технически правила за прилагане.

Търсене ...