Резултати от консултации и проучвания - Държавна агенция "Електронно управление"

Зрялост на отворените данни


В периода 2017-2019 г. бяха проведени поредица от годишни проучвания в европейските страни по отношение на Отворените данни. Проучванията се основаваха на два ключови показателя: готовност за отваряне на данни (готовност) и степен на развитие на порталите за отворени данни (зрялост). По този начин е обхванато както нивото на развитие на националните дейности по популяризиране и насърчаване на отварянето на данни, така и нивото на развитие на националните портали. Резултатите от проведените годишни проучвания могат да бъдат намерени в докладите, публикувани на: https://www.europeandataportal.eu/en/what-we-do/factsheets-and-reports.

Държавна агенция „Електронно управление“ предостави обобщена информация за зрелостта на отворените данни в страната за:

2017 г. (BG); (EN); 

2018 г. (BG); (EN);

2019 г. (BG); (EN)

 

Обществена консултация относно прегледа на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектор

В периода 19 септември 2017 г.-12 декември 2017 г. Европейската комисия стартира обществена онлайн консултация във връзка с подготовката на преразглеждането на Директива 2013/37/ЕС за повторното използване на информация от обществения сектор, която се проведе през 2018 г. (в съответствие с член 13 на директивата), търсеща предложения за подобряване на достъпността и повторното използване на публични и публично финансирани данни и беше разгледан въпросът за достъпа на обществеността до притежавани от частния сектор данни от обществен интерес. Консултацията беше насочена към всички заинтересовани страни, включително към правителства, притежатели на съдържание и потребители от обществения сектор, потребители на документи за повторно използване от търговския и нетърговския сектор, експерти и академични среди, както и широката общественост. Получени бяха 273 отговора от всички държави членки.

Във връзка с член 13 на Директива 2013/37/ЕС и съгласно чл. 16а, ал. 1 от ЗДОИ Държавна агенция „Електронно управление“ предостави Доклад на Европейската комисия за наличието на информация от обществения сектор за повторна употреба, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита.

Резултатите от консултацията бяха прегледани, обобщени и взети предвид при преразглеждането на Директивата относно повторното използване на информация от обществения сектор и бяха оповестени публично на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information.

 

Бяха проведени и други консултации като:

  • работна среща относно достъпа на публични органи до притежавани от частния сектор търговски данни от обществен интерес (26 юни 2017 г.);
  • среща на представители на държавите членки от „групата за ИОС“ (15 ноември 2017 г.);
  • среща на националните звена за контакт относно достъпа до научна информация и нейното съхранение (5 декември 2017 г.);
  • работна среща относно достъпа до научна информация и разширяването на приложното поле на Директивата за ИОС към научните данни (14 декември 2017 г.);
  • работна среща за притежателите на ИОС и потребителите на ИОС за повторна употреба (18 януари 2018 г.);
  • публично изслушване относно прегледа на Директивата за ИОС (19 януари 2018 г.); както и
  • кръгла маса на високо равнище относно предоставяне на достъп до данни в секторите на транспорта и комуналните услуги (23 януари 2018 г.).