Допълнителна информация

Ползи от отворените данни

Отворените публични данни са огромен неизползван ресурс, който генерира ползи както за държавните институции, така и за граждани, предприемачи, журналисти, НПО, медии и др.

На базата на натрупания вече е опит е възможно да се посочат редица сфери, в които употребата на отворени данни създава добавена стойност:

 

Политически и социални ползи от отворените данни

 • Мощен инструмент за борба с корупцията;
 • По-активно участие и увеличено влияние на гражданите;
 • Равен достъп до данни;
 • По-добри публични услуги;
 • По-добра отчетност и прозрачност на институциите;
 • Увеличено доверие към държавните институции;
 • По-висока удовлетвореност на гражданите от публичните услуги;
 • По-ефективен и приобщаващ процес на формулиране на публични политики.


Икономически ползи от отворените данни

 • Икономически растеж и насърчаване на конкуренцията;
 • Стимулиране на иновациите;
 • Принос за подобряване на работни процеси, продукти и услуги;
 • Разработване на нови продукти и услуги;
 • Оползотворяване на потенциала на големи групи от хора;
 • Създаване на нов сектор с висока добавена стойност;
 • Достъпна информация за инвеститори и компании.


Оперативни и технически ползи от отворените данни

 • Избягване на дублиране на данни;
 • Оптимизиране на административните процеси, а оттам по-ефективни административни услуги за гражданите;
 • Достъп до външна експертиза за разрешаване на проблеми;
 • Възможност за сравнимост в процеса на взимане на решения;
 • Извличане на информация чрез комбиниране на данни от един или повече източници;
 • Външна проверка на наличните данни от множество източници.