Инфраструктура

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност е модерна интегрирана мрежа, собственост на държавата и управлявана от нея, с точки на достъп в 28 областни града.

ЕЕСМ пренася едновременно данни, глас и видео с гарантирано качество, като осигурява обслужване 24х7х365 и управление на услугите в реално време.

 

ЕЕСМ е създадена с постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г., чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС. Административното и финансово интегриране са извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

 

Технологичното интегриране на двете мрежи е реализирано за 20 месеца, съгласно приетия с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г. „План за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ)”.

 

Използваните в ЕЕСМ съвременни технологии позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура корпоративните мрежи на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

 

Мрежата ще бъде развивана чрез изграждане на оптична свързаност до общините и увеличаване на нейния преносен капацитет.

 

Актуални процедури

 

Процедури за изграждане, закриване и промяна на връзки от единната електронна съобщителна мрежа

Заявка за предоставяне на услуга

 

Нормативна база

 

Закон за електронните съобщения

Закон за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на ЗЗКИ

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за устройство на територията

Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

Наредба 4 за обхвата и съдържание на инвестиционните проекти

Наредба 5 за упражняване на сервитутите на ел. съобщитителни мрежи