Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.12.2018 г.

Административен орган: Комисия за финансов надзор

Възложител: Комисия за финансов надзор

Предмет на обществената поръчка: „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на единна информационна система (ЕИС) за обработка на входяща, изходяща и вътрешна информация в Комисията за финансов надзор”

Дата на обявяване на процедурата: 13.11.2018 г.

Номер на поръчката: 00061-2018-0005

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6358/09.08.2018 г. и ДАЕУ-8897/08.10.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.12.2018 г.

Административен орган: Изпълнителна агенция по околна среда

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) и създаване на публичен регистър на СГИ“

Дата на обявяване на процедурата: 16.11.2018 г.

Номер на поръчката: 00740-2018-0017

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6984/31.08.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 20.11.2018 г.

Административен орган: Министерство на труда и социалната политика

Възложител: Министерство на труда и социалната политика

Предмет на обществената поръчка: „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“

Дата на обявяване на процедурата: 08.11.2018 г.

Номер на поръчката: 00422-2018-0025

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6458/14.08.2018 г. и ДАЕУ-8357/01.10.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.11.2018 г.

Административен орган: Национална агенция за приходите /НАП/

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Предмет на обществената поръчка: Изграждане на онлайн-система за кариерно развитие и кариерно консултиране на служителите в НАП

Дата на обявяване на процедурата: 24.10.2018 г.

Номер на поръчката: 00530-2018-0107

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5872/22.11.2017 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 22.10.2018 г.

Административен орган: Министерство на финансите

Възложител: Министерство на финансите

Предмет на обществената поръчка: „Разработка и внедряване на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ)“

Дата на обявяване на процедурата: 17.10.2018 г.

Номер на поръчката: 9082002

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7298/ 05.09.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 22.10.2018 г.

Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2"

Дата на обявяване на процедурата: 12.10.2018 г.

Номер на поръчката: 00080-2018-0021

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5359/16.07.2018 г., ДАЕУ-5360/16.07.2018 г., ДАЕУ-5361/16.07.2018 г., ДАЕУ-5916/01.08.2018 и ДАЕУ-5917/01.08.2018

Технически задания

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.10.2018 г.

Административен орган: Национална агенция за приходите

Възложител: Национална агенция за приходите 

Предмет на обществената поръчка: Абонаментна поддръжка и развитие на информационна система „Интрастат”

Дата на обявяване на процедурата: 13.09.2018 г.

Номер на поръчката: 00530-2018-0088

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4208/11.06.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2018 г.

Административен орган: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“

Дата на обявяване на процедурата: 18.09.2018 г.

Номер на поръчката: 04870-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5325/13.07.2018 г. и ДАЕУ-5973/01.08.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.10.2018 г.

Административен орган: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/

Възложител: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/

Предмет на обществената поръчка: Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“).

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2018 г.

Номер на поръчката: 00960-2018-0006

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1465/06.03.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.09.2018 г.

Административен орган: Патентно ведомство на Република България

Възложител: Патентно ведомство на Република България

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.“
Обособена позиция № 2 - „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

Дата на обявяване на процедурата: 10.08.2018 г.

Номер на поръчката: 00738-2018-0011

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3496/22.05.2018 г., ДАЕУ-3801/01.06.2018 г., ДАЕУ-4471/21.06.2018 г., и ДАЕУ-4660/28.06.2018

Техническо задание
Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.08.2018 г.

Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2"

Дата на обявяване на процедурата: 24.08.2018 г.

Номер на поръчката: 00080-2018-0018

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5357/16.07.2018 г., ДАЕУ-5359/16.07.2018 г., ДАЕУ-5360/16.07.2018 г., ДАЕУ-5361/16.07.2018 г., ДАЕУ-5362/16.07.2018, ДАЕУ-5916/01.08.2018 и ДАЕУ-5917/01.08.2018

Технически задания

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.08.2018 г.

Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Предмет на обществената поръчка: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“

Дата на обявяване на процедурата: 09.08.2018 г.

Номер на поръчката: 00516-2018-0004

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0209/11.01.2017 г., ДАЕУ-5891/23.11.2017 г., ДАЕУ-5990/27.11.2017 г. и ДАЕУ-6676/21.12.2017 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.08.2018 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: „Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на Електронни административни услуги (ЕАУ) и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление“

Дата на обявяване на процедурата: 01.08.2018 г.

Номер на поръчката: 9079155

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 1656/ 27.07.2018 г.

Техническo заданиe

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 19.07.2018 г.

Административен орган: Областен управител Велико Търново

Възложител: Областен управител Велико Търново

Предмет на обществената поръчка: „Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност”

Покана за „Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност”

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3213/10.05.2018 г. и ДАЕУ-3438/18.05.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.07.2018 г.

Административен орган: Министерство на правосъдието /МП/

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на АИС, на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, с цел преминаване само към електронен документооборот и предоставяне на възможности на гражданите, бизнеса и външни структури за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на електронни документи“

Дата на обявяване на процедурата: 04.05.2018 г.

Номер на поръчката: 00106-2018-0023

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1792/16.03.2018 г. и ДАЕУ-2050/27.03.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 05.07.2018 г.

Административен орган: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Предмет на обществената поръчка: „Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“

Дата на обявяване на процедурата: 29.06.2018 г.

Номер на поръчката: 00258-2018-0017

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-973/14.02.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.06.2018 г.

Административен орган: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Предмет на обществената поръчка: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

Дата на обявяване на процедурата: 26.06.2018 г.

Номер на поръчката: 00258-2018-0016

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3142/08.05.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 25.06.2018 г.

Административен орган: Министерство на земеделието, храните и горите

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на ИС с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ“

Дата на обявяване на процедурата: 08.06.2018 г.

Номер на поръчката: 00696-2018-0008

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2904/30.04.2018 г. и ДАЕУ-3208/10.05.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 06.06.2018 г.

Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Предмет на обществената поръчка: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“

Дата на обявяване на процедурата: 21.05.2018 г.

Номер на поръчката: 00516-2018-0002

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4670/05.10.2017 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 04.06.2018 г.

Административен орган: Агенция по заетостта

Възложител: Агенция по заетостта

Предмет на обществената поръчка: Разработване на специализиран софтуер за автоматизиране на процесите по регистрация и издаване на разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави в Република България

Дата на обявяване на процедурата: 30.05.2018 г.

Номер на поръчката: 00311-2018-0018

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6065/29.11.2017 г. и ДАЕУ-6480/14.12.2017 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.05.2018 г.

Административен орган: Асоциация на индустриалния капитал в България

Възложител: Асоциация на индустриалния капитал в България

Предмет на обществената поръчка: Изграждане на електронна платформа за изчисляване на Рейтинга на привлекателността на професиите“, по проект BG05M9OP001-1.011 - 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”

Дата на обявяване на процедурата: 18.06.2018 г.

Номер на поръчката: 05565-2018-0002

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1295/26.02.2018 г., ДАЕУ-1891/21.03.2018 г. и ДАЕУ-2190/03.04.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 14.05.2018 г.

Административен орган: Община Стражица

Възложител: Община Стражица

Предмет на обществената поръчка: „Разработка, доставка и инсталиране на софтуерен продукт "Прилагане на платформа за сътрудничество", по две обособени позиции

Дата на обявяване на процедурата: 11.05.2018 г.

Номер на поръчката: 00078-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1841/19.03.2018 г., ДАЕУ-1868/20.03.2018 г., ДАЕУ-2459/12.04.2018 г. и ДАЕУ-2763/23.04.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.05.2018 г.

Административен орган: Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерство на образованието и науката (ЗОУФООС на МОН)

Възложител: Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерство на образованието и науката (ЗОУФООС на МОН)

Предмет на обществената поръчка: „Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование”

Дата на обявяване на процедурата: 04.05.2018 г.

Номер на поръчката: 05654-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1848/20.03.2018 г., ДАЕУ-2039/27.03.2018 г., ДАЕУ-2250/04.04.2018 г. и ДАЕУ-2481/12.04.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.05.2018 г.

Административен орган: Национален център за информация и документация

Възложител: Национален център за информация и документация

Предмет на обществената поръчка: „Създаване на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове”

Дата на обявяване на процедурата: 04.05.2018 г.

Номер на поръчката: 00345-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2630/18.04.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 24.04.2018 г.

Административен орган: Агенция по заетостта

Възложител: Агенция по заетостта

Предмет на обществената поръчка: „Разработване на е-Трудова борса - Изработване на Публичен панел, Администрация–онлайн и Администрация–офлайн”

Дата на обявяване на процедурата: 20.04.2018 г.

Номер на поръчката: 00311-2018-0013

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-512/22.01.2018 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.04.2018 г.

Административен орган: Патентно ведомство на Република България

Възложител: Патентно ведомство на Република България

Предмет на обществената поръчка: Софтуерна разработка по технологично надграждане, адаптиране и внедряване на проект “Съществени подобрения по фронт офиса“ в рамките на сътрудничеството между Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България

Дата на обявяване на процедурата: 08.03.2018 г.

Номер на поръчката: 00738-2018-0004

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5405/06.11.2017 г. и ДАЕУ-6078/30.11.2017 г.

Техническо задание

----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 05.04.2018 г.

Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляна на закона, съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС

Дата на обявяване на процедурата: 02.04.2018 г.

Номер на поръчката: 00516-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0258/15.01.2018 г. и ДАЕУ-0538/23.01.2018 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 19.03.2018 г.

Административен орган: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Възложител: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на услуги по поддръжка и работоспособност на специализирана система за „Национално външно оценяване“ (HBO) IV клас“

Дата на обявяване на процедурата: 16.03.2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 9073953

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1170/21.02.2018, ДАЕУ-1582/09.03.2018 и ДАЕУ-1602/09.03.2018 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.03.2018 г.

Административен орган: Комисия за регулиране на съобщенията

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията

Предмет на обществената поръчка: Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги

Дата на обявяване на процедурата: 06.03.2018 г.

Номер на поръчката: 00610-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5598/10.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 06.03.2018 г.

Административен орган: Министерство на образованието и науката

Възложител: Министерство на образованието и науката

Предмет на обществената поръчка: „Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България”

Дата на обявяване на процедурата: 01.03.2018 г.

Номер на поръчката: 00165-2018-0003

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6003/29.11.2017 г. и ДАЕУ-6357/12.12.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.02.2018 г.

Административен орган: Комисия за защита на личните данни

Възложител: Комисия за защита на личните данни

Предмет на обществената поръчка: Внедряване на Система за управление на обучението за целите на Комисия за защита на личните данни (СУО за КЗЛД)

Дата на обявяване на процедурата: 13.02.2018 г.

Номер на поръчката: 01039-2018-0002

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ–3737/18.08.2017 г. и ДАЕУ-5087/23.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.02.2018 г.

Административен орган: Агенция за социално подпомагане

Възложител: Агенция за социално подпомагане

Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на АСП в рамките на споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с агенцията към Европейската комисия INEA за изпълнение на проект: „Осигуряване на обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС

Дата на обявяване на процедурата: 14.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00496-2017-0080

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3781/22.08.2017

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Предмет на обществената поръчка: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“.

Дата на обявяване на процедурата: 26.01.2018 г.

Номер на поръчката: 00028-2018-0002

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4637/04.10.2017 г.

Техническо задание

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на правосъдието

Възложител: Министерство на правосъдието

Предмет на обществената поръчка: Разработка на английска версия на
сайта на Министерство на правосъдието

Дата на сключване на договор: 25.01.2018 г.

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5562/ 10.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на културата

Възложител: Министерство на културата

Предмет на обществената поръчка: Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Дата на обявяване на процедурата: 02.01.2018 г.

Номер на поръчката: 00647-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5676/ 15.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 04.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Предмет на обществената поръчка: Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

Дата на обявяване на процедурата: 02.01.2018 г.

Номер на поръчката: 00042-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5027/20.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 02.01.2018 г.

Административен орган: Национален осигурителен институт

Възложител: Национален осигурителен институт

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и усъвършенстване на системата на НОИ за съхранение и обмен на електронни документи (СЕД) с държавите-членки на ЕС (EESSI) и изграждане на система за вътрешна координация с АСП, НЗОК и НАП“ в рамките на проект: „Осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС“ за изпълнение на споразумение с агенцията към Европейската комисия INEA - № INEA/CEF/ICT/A2016/117156

Дата на обявяване на процедурата: 29.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00145-2017-0260

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2875/06.07.2017 г., ДАЕУ-3074/18.07.2017 г., ДАЕУ-3584/11.08.2017 г. и ДАЕУ-3738/18.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.12.2017 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: „Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Дата на обявяване на процедурата: 20.12.2017 г.

Номер на поръчката: 05397-2017-0014

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 1454/ 26.10.2017 г.

Техническо задание

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.12.2017 г.

Административен орган: Национална здравноосигурителна каса

Възложител: Национална здравноосигурителна каса

Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК в рамките на споразумение
№ INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия за изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС“

Дата на обявяване на процедурата: 21.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00207-2017-0156

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2965/11.07.2017 г., ДАЕУ-3522/09.08.2017 г. и ДАЕУ-3735/18.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.12.2017 г.

Административен орган: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"

Възложител: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"

Предмет на обществената поръчка: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България
по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Дата на обявяване на процедурата: 05.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00516-2017-0009

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4041-05.09.2017 г. и ДАЕУ-4679-05.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.11.2017 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление

Дата на обявяване на процедурата: 24.11.2017 г.

Номер на поръчката: 05397-2017-0013

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: Рег. № 869/05.07.2017 г., № 969/ 24.07.2017 г. , № 1163/ 23.08.2017 г., № 1545/ 10.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.11.2017 г.

Административен орган: Институт по публична администрация

Възложител: Институт по публична администрация

Предмет на обществената поръчка: Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)

Дата на обявяване на процедурата: 24.11.2017 г.

Номер на поръчката: 01601-2017-0006

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3654/16.08.2017 г., ДАЕУ-3826/30.08.2017 г. и ДАЕУ-4229/ 13.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.11.2017 г.

Административен орган: Министерството на туризма

Възложител: Министерството на туризма

Предмет на обществената поръчка: Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система – Регистър за настаняване


Дата на обявяване на процедурата: 10.11.2017 г.

Номер на поръчката: 05024-2017-0022

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2718/28.06.2017 г., ДАЕУ-4696/05.10.2017 г., ДАЕУ-4825/11.10.2017 г. и ДАЕУ-5050/23.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.11.2017 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности"

Дата на обявяване на процедурата: 10.11.2017 г.

Номер на поръчката: 05397-2017-0012

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1226/08.09.2017 г. и ДАЕУ-1311/28.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.11.2017 г.

Административен орган: Агенция по вписванията

Възложител: Агенция по вписванията

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги” и
„Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“

Дата на обявяване на процедурата: 25.10.2017 г.

Номер на поръчката: 00447-2017-0004

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3870/28.08.2017 г.

Техническо задание
-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.11.2017 г.

Административен орган: Министерство на труда и социалната политика

Възложител: Министерство на труда и социалната политика

Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“

Дата на обявяване на процедурата: 19.10.2017 г.

Номер на поръчката: 00422-2017-0017

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3505/09.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.10.2017 г.

Административен орган: Министерство на правосъдието

Възложител: Министерство на правосъдието

Предмет на обществената поръчка: „Разработка на нова функционалност на съществуващата система „Електронно свидетелство за съдимост“

Дата на обявяване на процедурата: 24.10.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 9069605

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4082/07.09.2017 г. и ДАЕУ-4252/15.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 23.10.2017 г.

Административен орган: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Възложител: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Предмет на обществената поръчка: „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на МБПСЕС 2018; предоставяне на хостинг и стрийминг“

Дата на обявяване на процедурата: 07.09.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002867

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-3130/ 21.07.2017; ДАЕУ-3356/03.08.2017 и ДАЕУ-3474/07.08.2017

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 13.10.2017 г.

Административен орган: Национална агенция за професионално образование и обучение

Възложител: Национална агенция за професионално образование и обучение

Предмет на обществената поръчка:„Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“

Дата на обявяване на процедурата: 15.08.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 9067308

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-2238/ 29.05.2017; ДАЕУ-2653/23.06.2017; ДАЕУ-3075/18.07.2017 и ДАЕУ-3267/31.7.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.10.2017 г.

Административен орган: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Предмет на обществената поръчка: „Усъвършенстване на работните процеси, предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра"

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 01055-2017-0019

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № ДАЕУ-3983/01.09.2017 г. и ДАЕУ-4169/12.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.

Административен орган: Община Плевен

Възложител: Община Плевен

Предмет на обществената поръчка: „Внедряване на Система за видеонаблюдение, в т. ч. проектиране, доставка, внедряване, строителство и авторски надзор"

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00226-2017-0058

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № ДАЕУ-3689/17.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.

Административен орган: „Патентно ведомство на Република България”

Възложител: „Патентно ведомство на Република България”

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация"

Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00738-2017-0003

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-2403/09.06.2017 г.; ДАЕУ-2739/29.06.2017 г.; ДАЕУ-2956/11.07.2017 г. и ДАЕУ-3274/01.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.09.2017 г.

Административен орган: ИА „Главна инспекция по труда”

Възложител: ИА „Главна инспекция по труда"

Предмет на обществената поръчка: Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.

Дата на обявяване на процедурата: 21.09.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00516-2017-0007

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-2569/19.06.2017 г.; ДАЕУ-2692/27.06.2017 г.; ДАЕУ-3241/28.07.2017 г.; ДАЕУ-3872/28.08.2017 г.; ДАЕУ-3928/30.08.2017 г. и ДАЕУ-3996/04.09.2017 г.

Техническо задание

 -----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.06.2017 г.

Административен орган: Министерски съвет

Възложител: Министерски съвет

Предмет на обществената поръчка: Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Дата на обявяване на процедурата: 08.06.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00270-2017-0009

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-2159/ 22.05.2017 г. и ДАЕУ-2348/06.06.2017 г.

Техническо задание

 -----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 25.05.2017 г.

Административен орган: Министерство на вътрешните работи

Възложител: Министерство на вътрешните работи

Предмет на обществената поръчка: Реализиране на национална схема за електронна идентификация

Дата на обявяване на процедурата: 25.05.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00752-2017-0056 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-1818/ 02.05.2017 г.

Техническо задание