Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 13.10.2017 г.

Административен орган: Национална агенция за професионално образование и обучение

Възложител: Национална агенция за професионално образование и обучение

Предмет на обществената поръчка:„Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“

Дата на обявяване на процедурата: 15.08.2017 г.

Номер на поръчката: 9067308

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-2238/ 29.05.2017; ДАЕУ-2653/23.06.2017; ДАЕУ-3075/18.07.2017 и ДАЕУ-3267/31.7.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.10.2017 г.

Административен орган: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Предмет на обществената поръчка: „Усъвършенстване на работните процеси, предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра"

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 01055-2017-0019

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № ДАЕУ-3983/01.09.2017 г. и ДАЕУ-4169/12.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.

Административен орган: Община Плевен

Възложител: Община Плевен

Предмет на обществената поръчка: „Внедряване на Система за видеонаблюдение, в т. ч. проектиране, доставка, внедряване, строителство и авторски надзор"

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00226-2017-0058

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № ДАЕУ-3689/17.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.

Административен орган: „Патентно ведомство на Република България”

Възложител: „Патентно ведомство на Република България”

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация"

Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00738-2017-0003

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-2403/09.06.2017 г.; ДАЕУ-2739/29.06.2017 г.; ДАЕУ-2956/11.07.2017 г. и ДАЕУ-3274/01.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.09.2017 г.

Административен орган: ИА „Главна инспекция по труда”

Възложител: ИА „Главна инспекция по труда"

Предмет на обществената поръчка: Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.

Дата на обявяване на процедурата: 21.09.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00516-2017-0007

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-2569/19.06.2017 г.; ДАЕУ-2692/27.06.2017 г.; ДАЕУ-3241/28.07.2017 г.; ДАЕУ-3872/28.08.2017 г.; ДАЕУ-3928/30.08.2017 г. и ДАЕУ-3996/04.09.2017 г.

Техническо задание

 -----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.06.2017 г.

Административен орган: Министерски съвет

Възложител: Министерски съвет

Предмет на обществената поръчка: Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Дата на обявяване на процедурата: 08.06.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00270-2017-0009

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-2159/ 22.05.2017 г. и ДАЕУ-2348/06.06.2017 г.

Техническо задание

 -----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 25.05.2017 г.

Административен орган: Министерство на вътрешните работи

Възложител: Министерство на вътрешните работи

Предмет на обществената поръчка: Реализиране на национална схема за електронна идентификация

Дата на обявяване на процедурата: 25.05.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00752-2017-0056 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-1818/ 02.05.2017 г.

Техническо задание