Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.02.2018 г.

Административен орган: Агенция за социално подпомагане

Възложител: Агенция за социално подпомагане

Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на АСП в рамките на споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с агенцията към Европейската комисия INEA за изпълнение на проект: „Осигуряване на обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС

Дата на обявяване на процедурата: 14.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00496-2017-0080

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3781/22.08.2017

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Предмет на обществената поръчка: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“.

Дата на обявяване на процедурата: 26.01.2018 г.

Номер на поръчката: 00028-2018-0002

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4637/04.10.2017 г.

Техническо задание

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на правосъдието

Възложител: Министерство на правосъдието

Предмет на обществената поръчка: Разработка на английска версия на
сайта на Министерство на правосъдието

Дата на сключване на договор: 25.01.2018 г.

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5562/ 10.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на културата

Възложител: Министерство на културата

Предмет на обществената поръчка: Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Дата на обявяване на процедурата: 02.01.2018 г.

Номер на поръчката: 00647-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5676/ 15.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 04.01.2018 г.

Административен орган: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Предмет на обществената поръчка: Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

Дата на обявяване на процедурата: 02.01.2018 г.

Номер на поръчката: 00042-2018-0001

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5027/20.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 02.01.2018 г.

Административен орган: Национален осигурителен институт

Възложител: Национален осигурителен институт

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и усъвършенстване на системата на НОИ за съхранение и обмен на електронни документи (СЕД) с държавите-членки на ЕС (EESSI) и изграждане на система за вътрешна координация с АСП, НЗОК и НАП“ в рамките на проект: „Осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС“ за изпълнение на споразумение с агенцията към Европейската комисия INEA - № INEA/CEF/ICT/A2016/117156

Дата на обявяване на процедурата: 29.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00145-2017-0260

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2875/06.07.2017 г., ДАЕУ-3074/18.07.2017 г., ДАЕУ-3584/11.08.2017 г. и ДАЕУ-3738/18.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.12.2017 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: „Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Дата на обявяване на процедурата: 20.12.2017 г.

Номер на поръчката: 05397-2017-0014

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 1454/ 26.10.2017 г.

Техническо задание

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.12.2017 г.

Административен орган: Национална здравноосигурителна каса

Възложител: Национална здравноосигурителна каса

Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК в рамките на споразумение
№ INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия за изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС“

Дата на обявяване на процедурата: 21.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00207-2017-0156

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2965/11.07.2017 г., ДАЕУ-3522/09.08.2017 г. и ДАЕУ-3735/18.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.12.2017 г.

Административен орган: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"

Възложител: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"

Предмет на обществената поръчка: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България
по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Дата на обявяване на процедурата: 05.12.2017 г.

Номер на поръчката: 00516-2017-0009

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4041-05.09.2017 г. и ДАЕУ-4679-05.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.11.2017 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление

Дата на обявяване на процедурата: 24.11.2017 г.

Номер на поръчката: 05397-2017-0013

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: Рег. № 869/05.07.2017 г., № 969/ 24.07.2017 г. , № 1163/ 23.08.2017 г., № 1545/ 10.11.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.11.2017 г.

Административен орган: Институт по публична администрация

Възложител: Институт по публична администрация

Предмет на обществената поръчка: Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)

Дата на обявяване на процедурата: 24.11.2017 г.

Номер на поръчката: 01601-2017-0006

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3654/16.08.2017 г., ДАЕУ-3826/30.08.2017 г. и ДАЕУ-4229/ 13.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.11.2017 г.

Административен орган: Министерството на туризма

Възложител: Министерството на туризма

Предмет на обществената поръчка: Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система – Регистър за настаняване


Дата на обявяване на процедурата: 10.11.2017 г.

Номер на поръчката: 05024-2017-0022

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2718/28.06.2017 г., ДАЕУ-4696/05.10.2017 г., ДАЕУ-4825/11.10.2017 г. и ДАЕУ-5050/23.10.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.11.2017 г.

Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"

Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности"

Дата на обявяване на процедурата: 10.11.2017 г.

Номер на поръчката: 05397-2017-0012

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1226/08.09.2017 г. и ДАЕУ-1311/28.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.11.2017 г.

Административен орган: Агенция по вписванията

Възложител: Агенция по вписванията

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги” и
„Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“

Дата на обявяване на процедурата: 25.10.2017 г.

Номер на поръчката: 00447-2017-0004

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3870/28.08.2017 г.

Техническо задание
-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.11.2017 г.

Административен орган: Министерство на труда и социалната политика

Възложител: Министерство на труда и социалната политика

Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“

Дата на обявяване на процедурата: 19.10.2017 г.

Номер на поръчката: 00422-2017-0017

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3505/09.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.10.2017 г.

Административен орган: Министерство на правосъдието

Възложител: Министерство на правосъдието

Предмет на обществената поръчка: „Разработка на нова функционалност на съществуващата система „Електронно свидетелство за съдимост“

Дата на обявяване на процедурата: 24.10.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 9069605

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4082/07.09.2017 г. и ДАЕУ-4252/15.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 23.10.2017 г.

Административен орган: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Възложител: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Предмет на обществената поръчка: „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на МБПСЕС 2018; предоставяне на хостинг и стрийминг“

Дата на обявяване на процедурата: 07.09.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002867

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-3130/ 21.07.2017; ДАЕУ-3356/03.08.2017 и ДАЕУ-3474/07.08.2017

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 13.10.2017 г.

Административен орган: Национална агенция за професионално образование и обучение

Възложител: Национална агенция за професионално образование и обучение

Предмет на обществената поръчка:„Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“

Дата на обявяване на процедурата: 15.08.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 9067308

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-2238/ 29.05.2017; ДАЕУ-2653/23.06.2017; ДАЕУ-3075/18.07.2017 и ДАЕУ-3267/31.7.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.10.2017 г.

Административен орган: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Предмет на обществената поръчка: „Усъвършенстване на работните процеси, предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра"

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 01055-2017-0019

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № ДАЕУ-3983/01.09.2017 г. и ДАЕУ-4169/12.09.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.

Административен орган: Община Плевен

Възложител: Община Плевен

Предмет на обществената поръчка: „Внедряване на Система за видеонаблюдение, в т. ч. проектиране, доставка, внедряване, строителство и авторски надзор"

Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00226-2017-0058

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № ДАЕУ-3689/17.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.

Административен орган: „Патентно ведомство на Република България”

Възложител: „Патентно ведомство на Република България”

Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация"

Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00738-2017-0003

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-2403/09.06.2017 г.; ДАЕУ-2739/29.06.2017 г.; ДАЕУ-2956/11.07.2017 г. и ДАЕУ-3274/01.08.2017 г.

Техническо задание

-----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.09.2017 г.

Административен орган: ИА „Главна инспекция по труда”

Възложител: ИА „Главна инспекция по труда"

Предмет на обществената поръчка: Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.

Дата на обявяване на процедурата: 21.09.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00516-2017-0007

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-2569/19.06.2017 г.; ДАЕУ-2692/27.06.2017 г.; ДАЕУ-3241/28.07.2017 г.; ДАЕУ-3872/28.08.2017 г.; ДАЕУ-3928/30.08.2017 г. и ДАЕУ-3996/04.09.2017 г.

Техническо задание

 -----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.06.2017 г.

Административен орган: Министерски съвет

Възложител: Министерски съвет

Предмет на обществената поръчка: Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Дата на обявяване на процедурата: 08.06.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00270-2017-0009

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх. № ДАЕУ-2159/ 22.05.2017 г. и ДАЕУ-2348/06.06.2017 г.

Техническо задание

 -----------------------------------------------------------------

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 25.05.2017 г.

Административен орган: Министерство на вътрешните работи

Възложител: Министерство на вътрешните работи

Предмет на обществената поръчка: Реализиране на национална схема за електронна идентификация

Дата на обявяване на процедурата: 25.05.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00752-2017-0056 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: вх.№ ДАЕУ-1818/ 02.05.2017 г.

Техническо задание