Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Предсрочното изпълнение на протокола ще гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Текуща информация за напредъка на процеса по присъединяване към средата за електронен обмен на документи.

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

В срок до 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да обменят документи единствено по електронен път.  

Административните органи следва да се обръщат към доставчиците си за привеждане на системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единния технически протокол.

Методически указания за начина на обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Актуални адреси на реален и тестови Регистър на участниците (РУ):

- реален регистър: https://register.obmen.local;

- тестови регистър: https://register-t.obmen.local .

Общи условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в административен регистър

Система за електронен обмен на съобщения - процедура за включване на нов участник

Заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи

Система за електронен обмен на съобщения. Техническа спецификация

Система за електронен обмен на съобщения. Тестови участник

Система за електронен обмен на съобщения. Процедура за генериране и издаване на транспортен сертификат

Бланка за издаване на транспортен сертификат

Система за електронен обмен на съобщения. Среда за електронен обмен на съобщения

Система за електронен обмен на съобщения. Мрежова свързаност

Настройки на VPN клиент

Удостоверителна верига

Технически файлове за разработчици

Примерни Правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения

Тестови сценарий за включване на нов участник в СЕОС

Нормативни изисквания за наличието на хартиен носител (образец за попълване)

Месечна справка (образец)

 

Лица за контакт:

Мартин Попов, тел.  02/949 22 53, m.popov@e-gov.bg

Люба Илиева, тел.  02/949 23 88, lilieva@e-gov.bg

Боян Кожухаров, тел. 02/949 24 34, bikozhuharov@e-gov.bg 

Правила за работа на Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към председателя на Държавна агенция "Електронно управление", изработени и утвърдени на основание т. 2 от Решение на Министерския съвет 357 от 29 юни 2017 г.  

Предоставяне на информация за състоянието на информационните ресурси на административните органи и за готовността за електронен документооборот съгласно технически протокол по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Отчет_Информационни ресурси