Лого

Работно време на Звеното за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Анжела Захариева, началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: +359 (2) 949 2040
е-mail: azaharieva@e-gov.bg 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Формуляр на заявление УП-2/УП-3

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 

СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

6 Уведомяване на CERT България за инцидент в информационните системи на администрацията

2135 Предоставяне на информация на CERT България относно уязвимости, свързани с информационната сигурност

2139 Абониране за бюлетин за възможни заплахи и/или възникващи инциденти в компютърната сигурност

2136 Поддържане на информация за инсталационната база на конституента

2668 Утвърждаване на проектни предложения и дейности за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите

2734 Удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за разработка, надграждане и внедряване на информационни системи или електронни услуги

Харта на клиента

Анкетна карта за нивото на предоставеното обслужване

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ