Лого

Работно време на Звеното за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Анжела Захариева, началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: +359 (2) 949 2040
е-mail: azaharieva@e-gov.bg 

 

Приемна на Държавна агенция „Електронно управление“

В Приемната на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) гражданите могат да поставят въпроси лично на експертите от администрацията на Агенцията. Обособената Приемна на ДАЕУ дава възможност на всички заинтересовани да подават писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразят оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

Работно време на Приемната: всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.30 часа.

E-mail за контакт: mail@e-gov.bg.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Формуляр на заявление УП-2/УП-3

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 

СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

6 Уведомяване на CERT България за инцидент в информационните системи на администрацията

2135 Предоставяне на информация на CERT България относно уязвимости, свързани с информационната сигурност

2139 Абониране за бюлетин за възможни заплахи и/или възникващи инциденти в компютърната сигурност

2136 Поддържане на информация за инсталационната база на конституента

2668 Утвърждаване на проектни предложения и дейности за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите

2734 Удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за разработка, надграждане и внедряване на информационни системи или електронни услуги

2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори

Харта на клиента

Анкетна карта за нивото на предоставеното обслужване

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" за периода 01.12.2016 г.–30.11.2017 г.