Администрации, реални участници в електронния обмен на документи към 18.10.2018 г.

 

 1. Агенция за държавна финансова инспекция
 2. Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
 3. Агенция за социално подпомагане
 4. Агенция за устойчиво енергийно развитие
 5. Агенция за хората с увреждания
 6. Агенция за ядрено регулиране
 7. Агенция „Митници“
 8. Агенция по заетостта
 9. Агенция по геодезия, картография и кадастър
 10. Агенция по обществени поръчки
 11. Агенция „Пътна инфраструктура“
 12. Администрация на Министерски съвет
 13. Басейнова дирекция Дунавски район
 14. Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград
 15. Басейнова Дирекция Източнобеломорски район Пловдив
 16. Басейнова дирекция Черноморски район - гр. Варна
 17. Българска агенция за инвестиции
 18. Българска агенция по безопасност на храните
 19. Български институт по метрология
 20. Военна академия „Г. С. Раковски“
 21. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
 22. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
 23. Главна дирекция „Охрана“
 24. Горската семеконтролна станция – София
 25. Горската семеконтролна станция – Пловдив
 26. Дирекция „Национален парк Рила”
 27. Дирекция „Национален парк Централен балкан”
 28. Дирекция „Национален парк Пирин“
 29. ДПП Беласица
 30. ДПП Българка
 31. ДПП Витоша
 32. ДПП Врачански Балкан
 33. ДПП Златни пясъци
 34. ДПП Персина
 35. ДПП Рилски манастир
 36. ДПП Русенски лом
 37. ДПП Сините камъни
 38. ДПП Странджа
 39. ДПП Шуменско плато
 40. Държавен логопедичен център
 41. Държавен фонд "Земеделие"
 42. Държавна агенция архиви
 43. Държавна агенция за бежанците
 44. Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
 45. Държавна агенция „Електронно управление”
 46. Държавна агенция за закрила на детето
 47. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
 48. Държавна агенция "Технически операции"
 49. Държавна комисия по сигурността на информацията
 50. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
 51. Държавна комисия по хазарта
 52. Етралукс ЕООД
 53. ИА Българска служба за акредитация
 54. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
 55. Изпълнителна агенция Борба с градушките
 56. Изпълнителна агенция Железопътна Администрация
 57. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"
 58. Изпълнителна агенция „Медицински одит“
 59. Изпълнителна агенция „Морска администрация“
 60. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
 61. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 62. Изпълнителна агенция по лозата и виното
 63. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/ИАСРЖ/
 64. Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
 65. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 66. Изпълнителна агенция по горите
 67. Изпълнителна агенция по Околна среда
 68. Изпълнителна агенция по Сортоизпитване апробация и семеконтрол
 69. Изпълнителна Агенция по Трансплантация
 70. Институт по публична администрация
 71. Комисия за енергийно и водно регулиране
 72. Комисия за защита на личните данни
 73. Комисия за защита на потребителите
 74. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 75. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
 76. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)
 77. Комисия за финансов надзор
 78. Лесозащитните станции – Варна
 79. Лесозащитните станции – Пловдив
 80. Лесозащитните станции – София
 81. Метрополитен София
 82. Министерство на външните работи
 83. Министерство на вътрешните работи
 84. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция “Комуникационни и информационни системи”
 85. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция "Национална система 112"
 86. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Благоевград
 87. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Бургас
 88. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Варна
 89. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Велико Търново
 90. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Видин
 91. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Враца
 92. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Габрово
 93. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Добрич
 94. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Кърджали
 95. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Кюстендил
 96. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Ловеч
 97. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Монтана
 98. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Пазарджик
 99. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Перник
 100. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Плевен
 101. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Пловдив
 102. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Разград
 103. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Русе
 104. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Силистра
 105. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Сливен
 106. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Смолян
 107. Министерство на Вътрешните работи - Столична дирекция на вътрешните работи
 108. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - София - област
 109. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Стара Загора
 110. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Търговище
 111. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Хасково
 112. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Шумен
 113. Министерство на Вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Ямбол
 114. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"
 115. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Национална полиция"
 116. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Гранична полиция"
 117. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция"– ГКПП – Аерогари
 118. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Бургас
 119. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман
 120. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Елхово
 121. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Кюстендил
 122. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Русе
 123. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Гранична полиция" – Смолян
 124. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция "Миграция"
 125. Министерство на Вътрешните работи - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
 126. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград
 127. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Бургас
 128. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна
 129. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново
 130. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин
 131. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца
 132. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Габрово
 133. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич
 134. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кърджали
 135. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил
 136. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч
 137. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана
 138. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пазарджик
 139. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Перник
 140. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен
 141. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив
 142. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград
 143. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе
 144. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра
 145. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен
 146. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян
 147. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София
 148. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
 149. Министерство на Вътрешните работи - Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
 150. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Търговище
 151. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Хасково
 152. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен
 153. Министерство на Вътрешните работи - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол
 154. Министерство на Вътрешните работи - Академия на МВР
 155. Министерство на Вътрешните работи - Медицински институт
 156. Министерство на Вътрешните работи - Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”
 157. Министерство на здравеопазването
 158. Министерство на земеделието, храните и горите
 159. Министерство на енергетиката
 160. Министерство на икономиката
 161. Министерство на културата
 162. Министерство на младежта и спорта
 163. Министерство на образованието и науката
 164. Министерство на околната среда и водите
 165. Министерство на отбраната
 166. Министерство на правосъдието
 167. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 168. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 169. Министерство на труда и социалната политика
 170. Министерство на туризма
 171. Министерство на финансите
 172. Направление "Архитектура и градоустройство" Столична община
 173. Национален Инспекторат по Образованието
 174. Национален институт за помирение и арбитраж
 175. Национален институт за недвижимо културно наследство
 176. Национален осигурителен институт
 177. Национален статистически институт
 178. Национален център за информация и документация
 179. Национален център по обществено здраве и анализи
 180. Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ
 181. Национална агенция за приходите
 182. Национална агенция за професионално образование и обучение
 183. Национална здравноосигурителна каса
 184. Национална комисия за борба на трафика с хора
 185. Национална служба за охрана
 186. Национална служба за съвети в земеделието
 187. Национално бюро за правна помощ
 188. Национално сдружение на общините в РБ
 189. Областна администрация Благоевград
 190. Областна администрация Бургас
 191. Областна администрация Варна
 192. Областна администрация Велико Търново
 193. Областна администрация Видин
 194. Областна администрация Враца
 195. Областна администрация Габрово
 196. Областна администрация Добрич
 197. Областна администрация Кърджали
 198. Областна администрация Кюстендил
 199. Областна администрация Ловеч
 200. Областна администрация Монтана
 201. Областна администрация Пазарджик
 202. Областна администрация Перник
 203. Областна администрация Плевен
 204. Областна администрация Пловдив
 205. Областна администрация Разград
 206. Областна администрация Русе
 207. Областна администрация Силистра
 208. Областна администрация Сливен
 209. Областна администрация Смолян
 210. Областна администрация Софийска Област
 211. Областна администрация Стара Загора
 212. Областна администрация Търговище
 213. Областна администрация Хасково
 214. Областна администрация Шумен
 215. Областна администрация Ямбол
 216. ОДБХ Бургас
 217. ОДБХ Варна
 218. ОДБХ Велико Тървоно
 219. ОДБХ Видин
 220. ОДБХ Враца
 221. ОДБХ Габрово
 222. ОДБХ Добрич
 223. ОДБХ Кърджали
 224. ОДБХ Кюстендил
 225. ОДБХ Ловеч
 226. ОДБХ Монтана
 227. ОДБХ Пазарджик
 228. ОДБХ Перник
 229. ОДБХ Плевен
 230. ОДБХ Пловдив
 231. ОДБХ Разград
 232. ОДБХ Русе
 233. ОДБХ Силистра
 234. ОДБХ Сливен
 235. ОДБХ Смолян
 236. ОДБХ София град
 237. ОДБХ София област
 238. ОДБХ Стара Загора
 239. ОДБХ Търговище
 240. ОДБХ Хасково
 241. ОДБХ Шумен
 242. ОДБХ Ямбол
 243. Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
 244. Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
 245. Областна дирекция "Земеделие" - Варна
 246. Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново
 247. Областна дирекция "Земеделие" - Видин
 248. Областна дирекция "Земеделие" - Враца
 249. Областна дирекция "Земеделие" - Габрово
 250. Областна дирекция "Земеделие" - Добрич
 251. Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали
 252. Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил
 253. Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч
 254. Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
 255. Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик
 256. Областна дирекция "Земеделие" - Перник
 257. Областна дирекция "Земеделие" - Плевен
 258. Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив
 259. Областна дирекция "Земеделие" - Разград
 260. Областна дирекция "Земеделие" - Русе
 261. Областна дирекция "Земеделие" - Силистра
 262. Областна дирекция "Земеделие" - Сливен
 263. Областна дирекция "Земеделие" - Смолян
 264. Областна дирекция "Земеделие" - София град
 265. Областна дирекция "Земеделие" - София област
 266. Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора
 267. Областна дирекция "Земеделие" - Търговище
 268. Областна дирекция "Земеделие" - Хасково
 269. Областна дирекция "Земеделие" - Шумен
 270. Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
 271. Община Аврен
 272. Община Айтос
 273. Община Аксаково
 274. Община Антон
 275. Община Антоново
 276. Община Априлци
 277. Община Ардино
 278. Община Асеновград
 279. Община Балчик
 280. Община Банско
 281. Община Батак
 282. Община Белене
 283. Община Белица
 284. Община Белово
 285. Община Белоградчик
 286. Община Белослав
 287. Община Берковица
 288. Община Благоевград
 289. Община Бобов дол
 290. Община Бойчиновци
 291. Община Болярово
 292. Община Борован
 293. Община Борово
 294. Община Ботевград
 295. Община Братя Даскалови
 296. Община Брацигово
 297. Община Брезник
 298. Община Брусарци
 299. Община Бургас
 300. Община Бяла, Обл. Варна
 301. Община Бяла, Област Русе
 302. Община Бяла Слатина
 303. Община Варна
 304. Община Велики Преслав
 305. Община Велико Търново
 306. Община Велинград
 307. Община Венец
 308. Община Ветово
 309. Община Ветрино
 310. Община Видин
 311. Община Враца
 312. Община Вълчедръм
 313. Община Вълчи дол
 314. Община Върбица
 315. Община Вършец
 316. Община Габрово
 317. Община Генерал Тошево
 318. Община Главиница
 319. Община Годеч
 320. Община Горна Малина
 321. Община Горна Оряховица
 322. Община Гулянци
 323. Община Гурково
 324. Община Гълъбово
 325. Община Гърмен
 326. Община Две могили
 327. Община Девин
 328. Община Девня
 329. Община Димитровград
 330. Община Димово
 331. Община град Добрич
 332. Община Добричка
 333. Община Долна баня
 334. Община Долна Митрополия
 335. Община Долни Дъбник
 336. Община Долни чифлик
 337. Община Доспат
 338. Община Драгоман
 339. Община Дряново
 340. Община Дупница
 341. Община Дългопол
 342. Община Елена
 343. Община Елин Пелин
 344. Община Елхово
 345. Община Етрополе
 346. Община Завет
 347. Община Земен
 348. Община Златарица
 349. Община Златица
 350. Община Златоград
 351. Община Ивайловград
 352. Община Иваново
 353. Община Искър
 354. Община Ихтиман
 355. Община Казанлък
 356. Община Калояново
 357. Община Камено
 358. Община Каолиново
 359. Община Карлово
 360. Община Карнобат
 361. Община Кирково
 362. Община Кнежа
 363. Община Ковачевци
 364. Община Козлодуй
 365. Община Копривщица
 366. Община Костенец
 367. Община Костинброд
 368. Община Котел
 369. Община Кочериново
 370. Община Кресна
 371. Община Криводол
 372. Община Кричим
 373. Община Крумовград
 374. Община Крушари
 375. Община Кубрат
 376. Община Куклен
 377. Община Кула
 378. Община Кърджали
 379. Община Кюстендил
 380. Община Лесичово
 381. Община Летница
 382. Община Ловеч
 383. Община Лозница
 384. Община Лом
 385. Община Луковит
 386. Община Лъки
 387. Община Любимец
 388. Община Лясковец
 389. Община Мадан
 390. Община Малко Търново
 391. Община Марица
 392. Община Медковец
 393. Община Мездра
 394. Община Мизия
 395. Община Минерални Бани Хасково
 396. Община Мирково
 397. Община Монтана
 398. Община Мъглиж
 399. Община Невестино
 400. Община Неделино
 401. Община Несебър
 402. Община Николаево
 403. Община Никола Козлево
 404. Община Никопол
 405. Община Нова Загора
 406. Община Нови Пазар
 407. Община Омуртаг
 408. Община Опан
 409. Община Оряхово
 410. Община Павел баня
 411. Община Павликени
 412. Община Пазарджик
 413. Община Панагюрище
 414. Община Перник
 415. Община Перущица
 416. Община Петрич
 417. Община Пещера
 418. Община Пирдоп
 419. Община Плевен
 420. Община Пловдив
 421. Община Пловдив - Район Западен
 422. Община Пловдив - Район Източен
 423. Община Пловдив - Район Северен
 424. Община Пловдив - Район Тракия
 425. Община Пловдив - Район Централен
 426. Община Пловдив - Район Южен
 427. Община Полски Тръмбеш
 428. Община Поморие
 429. Община Попово
 430. Община Пордим
 431. Община Правец
 432. Община Приморско
 433. Община Провадия
 434. Община Първомай
 435. Община Раднево
 436. Община Радомир
 437. Община Разград
 438. Община Разлог
 439. Община Ракитово
 440. Община Раковски
 441. Община Родопи
 442. Община Роман
 443. Община Рудозем
 444. Община Руен
 445. Община Ружинци
 446. Община Русе
 447. Община Садово
 448. Община Самоков
 449. Община Самуил
 450. Община Сандански
 451. Община Свиленград
 452. Община Свищов
 453. Община Севлиево
 454. Община Септември
 455. Община Силистра
 456. Община Симеоновград
 457. Община Симитли
 458. Община Ситово
 459. Община Сливен
 460. Община Сливо поле
 461. Община Смолян
 462. Община Сопот
 463. Община Средец
 464. Община Стамболийски
 465. Община Стамболово
 466. Община Стара Загора
 467. Община Стражица
 468. Община Стралджа
 469. Община Стрелча
 470. Община Струмяни
 471. Община Суворово
 472. Община Сухиндол
 473. Община Съединение
 474. Община Сърница
 475. Община Тервел
 476. Община Тетевен
 477. Община Тополовград
 478. Община Троян
 479. Община Трън
 480. Община Трявна
 481. Община Тунджа
 482. Община Тутракан
 483. Община Търговище
 484. Община Угърчин
 485. Община Хайредин
 486. Община Харманли
 487. Община Хасково
 488. Община Хисаря
 489. Община Царево
 490. Община Ценово
 491. Община Чавдар
 492. Община Челопеч
 493. Община Червен бряг
 494. Община Черноочене
 495. Община Чипровци
 496. Община Чирпан
 497. Община Чупрене
 498. Община Шабла
 499. Община Шумен
 500. Община Ябланица
 501. Община Якимово
 502. Община Якоруда
 503. Община Ямбол
 504. Патентно ведомство
 505. Регионална дирекция по горите - Берковица
 506. Регионална дирекция по горите - Благоевград
 507. Регионална дирекция по горите – Бургас
 508. Регионална дирекция по горите - Варна
 509. Регионална дирекция по горите - Велико Търново
 510. Регионална дирекция по горите – Кърджали
 511. Регионална дирекция по горите – Кюстендил
 512. Регионална дирекция по горите – Ловеч
 513. Регионална дирекция по горите – Пазарджик
 514. Регионална дирекция по горите – Пловдив
 515. Регионална дирекция по горите - Русе
 516. Регионална дирекция по горите – Сливен
 517. Регионална дирекция по горите – Смолян
 518. Регионална дирекция по горите – София
 519. Регионална дирекция по горите - Стара Загора
 520. Регионална дирекция по горите – Шумен
 521. РЗИ Кюстендил
 522. РЗИ Перник
 523. РЗИ Софийска област
 524. Регионална здравна инспекция - Хасково
 525. РИОСВ Благоевград
 526. РИОСВ Бургас
 527. РИОСВ Варна
 528. РИОСВ Велико Търново
 529. РИОСВ Враца
 530. РИОСВ Монтана
 531. РИОСВ Пазарджик
 532. РИОСВ Перник
 533. РИОСВ Плевен
 534. РИОСВ Пловдив
 535. РИОСВ Русе
 536. РИОСВ Смолян
 537. РИОСВ София
 538. РИОСВ Стара Загора
 539. РИОСВ Хасково
 540. РИОСВ Шумен
 541. РУО град София
 542. Сиберия-Техно Лайтинг ДЗЗД
 543. Софийска вода АД
 544. Списание ГОРА
 545. Столична община
 546. Столична община - Общинско предприятие "Туризъм"
 547. Столична община - район Банкя
 548. Столична община - район Витоша
 549. Столична община - район Връбница
 550. Столична община - район Възраждане
 551. Столична община - район Изгрев
 552. Столична община - район Илинден
 553. Столична община - район Искър
 554. Столична община - район Красна поляна
 555. Столична община - район Красно село
 556. Столична община - район Кремиковци
 557. Столична община - район Лозенец
 558. Столична община - район Люлин
 559. Столична община - район Младост
 560. Столична община - район Надежда
 561. Столична община - район Нови искър
 562. Столична община - район Оборище
 563. Столична община - район Овча купел
 564. Столична община - район Панчарево
 565. Столична община - район Подуяне
 566. Столична община - район Сердика
 567. Столична община - район Слатина
 568. Столична община - район Средец
 569. Столична община - район Студентски
 570. Столична община - район Триадица
 571. Столична Община - Столичен Инспекторат
 572. Столична Регионална Здравна Инспекция
 573. Столично предприятие за третиране на отпадъците
 574. Съвет за електронни медии
 575. ТД ДР гр. Бургас
 576. ТД ДР гр. Варна
 577. ТД ДР гр. Велико Търново
 578. ТД ДР гр. Плевен
 579. ТД ДР гр. Пловдив
 580. ТД ДР гр. София
 581. Фонд Научни изследвания
 582. Фонд "Условия на труд"
 583. Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи - София
 584. Център за Градска Мобилност
 585. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 586. Център за оценка на риска по хранителната верига
 587. Център за развитие на човешките ресурси
 588. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
 589. Център за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ
 590. Централен регистър на особените залози
 591. ЦТБ с. Соколово

Брой подадени заявления за ЕОД към  18.10.2018 г. – 834.