Електронното връчване (е-Връчване) е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).

Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги (описание на услугата можете да намерите в раздел "За граждани").

Всички администрации могат да интегрират модула за е-Връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

С премахването на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към системата за е-Връчване да се присъединят администрации, които предоставят електронни административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на документи. За целта са разработени необходимите документи, свързани с достъпа до системата, с които се определят правата, задълженията и редът за присъединяване на лица по чл.1 ал.1 и 2 от ЗЕУ към Системата за сигурно електронно връчване, а също така на физически и юридически лица като потребители на услугата.

Общи условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно е-връчване

Описание на процедурата за интеграция със Системата за сигурно електронно връчване

Лица за контакт:
Цветелина Тодорова - tttodorova@e-gov.bg  
Цветанка Кирилова – t.kirilova@e-gov.bg