11.01.2019 г.

Съгласно чл. 89. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г.) кметовете на общините задължително поддържат постоянна интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, одобрени от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Минималните изисквания за качество се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

Минимални изисквания за качество на доставка на Интернет достъп на общините в Република България за нуждите на компонентите на електронното управление


От 1 ноември 2018 г. е в сила задължението на администрациите да обменят документи помежду си единствено по електронен път. Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол. За повече информация посетете раздел "Електронен обмен на документи".

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТПАДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ (СЕОС)


 

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL