Дирекция „Обществени поръчки“ планира и организира процедурите за обществените поръчки в агенцията, изготвя график за провеждането им през съответната година и следи за законосъобразното им провеждане; осигурява законосъобразността на провежданите в агенцията процедури в съответствие с действащото законодателство; осигурява законосъобразността на актовете на председателя в качеството му на орган, упражняващ правата на собственост на държавата в ДП ЕСО; съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в агенцията и поддържа "Профил на купувача" на интернет страницата на ДА "Електронно управление".

За контакт: 02/ 949 23 82