Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“ осигурява в правнонормативно отношение дейността на ДА "Електронно управление" - организира и осъществява процесуалното представителство и правната защита на председателя на агенцията и на агенцията пред всички съдебни инстанции по дела, пред арбитражни и административни органи; дава правни становища по прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове и осигурява законосъобразното издаване на индивидуалните административни актове на председателя на агенцията; участва в изготвянето на отговори и становища по запитвания, молби, жалби, предложения и други от физически и юридически лица, свързани с функциите и дейността на агенцията; участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, както и на актове на председателя на агенцията и други.

Дирекция ПДАОЧР осигурява дейността на агенцията в областта на управлението на човешките ресурси - разработва проекти на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управление на човешките ресурси в агенцията; съвместно с дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ планира разходите за персонал, в т. ч. дължимите осигурителни вноски на агенцията; организира дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси в агенцията по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител; отговаря за въвеждането на информация в Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и извършва вписванията в Административния регистър; планира и организира всички видове обучение на служителите в агенцията с цел осигуряване на кариерното им развитие и по-висока ефективност; осигурява безопасни и здравословни условия на труд в агенцията и други.

Дирекцията изпълнява дейности в областта на административното обслужване, сред които са: организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на агенцията; завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция; организира приемна на агенцията по постъпили жалби и писма на граждани; организира и осигурява дейностите по разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите, както и по административното обслужване на физически и юридически лица и други.

Дирекцията осигурява също така протоколното обслужване на агенцията - координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи и на форуми в различен формат, домакин на които е агенцията. Организира, координира и подготвя участието в международни прояви и отчита международната дейност на председателя и на заместник-председателите. Подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в агенцията и осъществява цялостната организация на посещенията и други.

За контакт: 02/ 949 20 40