Дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ изпълнява бюджетни и инвестиционни програми; разработва проект на годишен бюджет на агенцията и средносрочна бюджетна прогноза съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат и отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на агенцията. Дирекцията осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставя годишен финансов отчет и следи за разходването на финансовите средства съгласно одобрения бюджет и прави предложения за промени, когато се налага.

Дирекция БФУС осъществява методическо ръководство и контрол спрямо териториалните дирекции по отношение на финансово-счетоводната им дейност и други. Осъществява също така текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина, правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри, поемането на задължения и извършването на разходи и други.

Дирекцията организира и осъществява дейностите по използване и управление на предоставените на агенцията недвижими имоти. Разработва програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията; организира и контролира извършването на ремонтната дейност на сградния фонд, машините и съоръженията, изграждането на нови обекти, доставката на машини и съоръжения и цялостното техническо обслужване на транспортните средства на агенцията; организира и провежда процедурите по Закона за държавната собственост, свързани с управление и разпореждане с имоти и движими вещи, предоставени на агенцията и други.

За контакт: 02/ 949 23 21