Проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление"

Проектът „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, по оперативна програма „Добро Управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление” се изпълнява съгласно Договор № BG055FOP001-1.001-C01/19.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001

Главната цел на настоящия проект е извършване на инвентаризация и анализ (одит) на ИКТ ресурсите на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта 2 025 140,00 лв, от които 1 721 369,00 лв. европейско и 303 771,00 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта -26 месеца

Бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

 


 

Проект "Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване"


Проектът „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“, по оперативна програма „Добро Управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление” се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001

Главната цел на настоящия проект е изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване, чрез която да бъде въведена в Република България възможността за електронно дистанционно гласуване при провеждането на всички видове избори съгласно Изборния кодекс.

Обща стойност на проекта: 1 499 959,00 лв, от които 1 274 965,15 лв. европейско и 224 993,85 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта - 21 месеца

Бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.


Всички проекти в Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL