Проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“             

Проектът „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/11.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Общата цел на проекта е изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Обща стойност на проекта: 1 361 386,00 лв., от които 1 157 178,10 лв. европейско и 204 207,90 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 15 месеца.
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


                                         

Проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Проектът „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Общата цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на:
• информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управление и ИКТ;
• публичен регистър на проектите и дейностите в областта на е-управление;
• портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление, в съответствие с принципите на Стратегията за развитие на електронното управление и новите нормативни изисквания по отношение на първичните регистри.

Обща стойност на проекта: 722 557,00 лв., от които 614 173,45 лв. европейско и 108 383,55 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 18 месеца.
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


                                      

Проект „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“

Проектът „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0009-C01/21.07.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Общата цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на централизирани автоматизирани информационни системи „Гражданска регистрация“ и „Адресен регистър“, в съответствие с принципите на Стратегията за развитие на електронното управление и новите нормативни изисквания по отношение на първичните регистри.

Обща стойност на проекта: 2 049 999.30 лв., от които 1 742 499.41 лв. европейско и 307 499.89 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 21 месеца
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


                                      

Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

Проектът „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.001-0001-C01/19.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001

Главната цел на проекта е извършване на инвентаризация и анализ (одит) на информационните и комуникационните ресурси на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 2 425 140.00 лв, от които 2 061 369.00 лв. европейско и 363 771.00 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 29 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 


                                      

Проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“


Проектът „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Цел на проекта е изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване, чрез която да бъде въведена в Република България възможността за електронно дистанционно гласуване при произвеждането на всички видове избори, съгласно Изборния кодекс.

Обща стойност на проекта: 1 499 959.00 лв., от които 1 274 965.15 лв. европейско и 224 993.85 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 21 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Детайлно проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави, включително проучване на правните аспекти и наличните технологични възможности в национален план.

Конкретни препоръки към българската система за дистанционно електронно гласуване, които да бъдат реализирани при изграждането и внедряването на пилотната система за дистанционно електронно гласуване.


Всички проекти в Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.