Публично допитване относно твърдите инвестиционни намерения в областта на развитие на широколентовия достъп в райони с население до 30 хиляди души

Дата на приключване: 15.09.2018 г.


Проект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"

Дата на откриване: 09.07.2018 г.

Дата на приключване: 12.08.2018 г.


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Приета с ПМС № 3 от 09.01.2017 г., обн. ДВ. бр.5 от 17.01 2017г., в сила от 01.03.2017 г.)

Дата на откриване: 04.07.2018 г.

Дата на приключване: 18.07.2018 г.


Проект на Закон за киберсигурност

Дата на откриване: 21.03.2018 г.

Дата на приключване: 04.04.2018 г.


Консултационен документ относно проект на Закон за киберсигурност

Дата на откриване: 15.02.2018 г.

Дата на приключване: 01.03.2018 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни


Дата на откриване: 13.07.2017 г.

Дата на приключване: 14.08.2017 г.


Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни

Дата на откриване: 30.06.2017 г.

Дата на приключване: 31.07.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Дата на откриване: 09.02.2017 г.

Дата на приключване: 13.03.2017 г.

В този раздел

Обществено обсъждане
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на ДП ЕСОПредоставяне на индикативни оферти за изпълнение на дейности по проекти по ОП „Добро управление“Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данниПроект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данниКонсултационен документ относно проект на Закон за киберсигурностПроект на Закон за киберсигурностПроект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услугиПроект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуванеПублично допитване относно твърдите инвестиционни намерения в областта на развитие на широколентовия достъп в райони с население до 30 хиляди души
Антикорупция