Консултационен документ относно проект на Закон за киберсигурност

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на Закон за киберсигурност, който има за цел да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2016/1148 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 06 юли 2016г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационни системи в Съюза (ОВ, L 194 от 19 юли 2016 г.). 

Законопроектът ще създаде правна уредба за:

- мерките за постигане на способности, достатъчни да се гарантира високо ниво на сигурност на мрежите и информационни системи;

- определяне на националните компетентни органи в областта;

- определяне на операторите на съществени услуги (публичен или частен субект от посочените категории – сектор енергетика, транспорт, банков сектор, инфраструктури на финансовия пазар, здравен сектор, доставка и снабдяване с питейна вода, цифрова инфраструктура);

- задълженията на операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги в страната;

- предприемането на подходящи и пропорционални технически и организационни мерки за управление на рисковете за мрежова и информационна сигурност (МИС);

- предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на инцидентите, засягащи МИС, които се използват за предоставянето на тези съществени услуги, с цел осигуряване на непрекъснатост на същите услуги;

- уведомяване без неоправдано забавяне на компетентния орган или на екипа за реакция при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС) за инцидентите, които имат значително въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги;

- повишаване нивото на защита на потребителите и предприятията.

От заинтересованите страни се очаква да дадат предложения и коментари по основните направления, посочени в структурата на законопроекта, както и предложения за допълнителни въпроси, които следва да намерят решение в бъдещия Закон за киберсигурност.

Дата на откриване: 15.02.2018 г.

Дата на приключване: 01.03.2018 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни


Дата на откриване: 13.07.2017 г.

Дата на приключване: 14.08.2017 г.


Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни

Дата на откриване: 30.06.2017 г.

Дата на приключване: 31.07.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Дата на откриване: 09.02.2017 г.

Дата на приключване: 13.03.2017 г.