Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, за удостоверяване на съответствието на технически задания и за реда за изпращане на данни от административните органи

 

На основание чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея, се публикуват утвърдени от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“:

1. Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи и приложение към тях;


2. Образец на Контролен лист за проверка на проектни предложения и дейности в областта на електронното управление, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронно управление и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;


3. Образец на Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронно управление.

 

Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

 

На основание чл. 7г от Закона за електронното управление и §10 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, се публикуват утвърдени от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“:

1. Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес и приложения към тях;

2. Приложение №1 относно проектобюджет за следващата година и тригодишна прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ;

3. Приложение №2 относно утвърден бюджет /тримесечен/ годишен отчет за разходите, направени от административните органи, в областта на електронното управление и ИКТ;

4. Приложение №3 относно годишни отчети за 2015-2016 година за разходите, направени от административните органи, в областта на електронното управление и ИКТ.

Приложения за офис пакет 1997-2003:

1. Приложение №1 1997-2003;

2. Приложение №2 1997-2003;

3. Приложение №3 1997-2003.

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL