Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, за удостоверяване на съответствието на технически задания и за реда за изпращане на данни от административните органи

 

На основание чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея, се публикуват утвърдени от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“:

1. Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи и приложение към тях;


2. Образец на Контролен лист за проверка на проектни предложения и дейности в областта на електронното управление, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронно управление и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;


3. Образец на Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронно управление.

 

Разяснения относно разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от „Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“


Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от „Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“ (Правилата) e въведена във връзка с предоставената правна възможност и процедура по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за провеждане на пазарни консултации.

Законът за електронно управление (ЗЕУ) регламентира правомощията на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) да извършва проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Във връзка с тези свои правомощия, както и на основание чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата) и §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея, Председателят на ДАЕУ е утвърдил Правилата, публикувани на интернет страницата на ДАЕУ на адрес: https://e-gov.bg/bg/8.

Въвеждането на задължението за предоставяне на кореспонденция от предварително проведени пазарни консултации по смисъла на ЗОП е необходимо на Агенцията за правилно и целесъобразно осъществяване както на бюджетен, така и на оперативен контрол на проверяваните проекти. Задължението произтича от разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Наредбата, в която е определен минималният обхват на проверката на съдържанието на проектните предложения, като за индикативните бюджети следва да бъде установено дали отговарят на пазарните нива за съответната стока или услуга (чл. 53, ал. 3, т. 4 от Наредбата). Това се доказва от административния орган чрез приложена кореспонденция от предварително проведени пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП (чл. 11, ал. 3 от Правилата). В полза на конкурентната среда и на самите пазари е пазарните участници да определят реалната прогнозна стойност на услугите или доставките, предмет на всеки един проект (обществена поръчка).

Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Правилата има за цел подготовката и изпълнението на качествени и финансово обосновани проектни предложения и технически задания, което е в интерес на всички страни в процеса: както на Бенефициента, така и на органите, отговарящи за правилното и законосъобразно изпълнение на процесите по реализацията на проектите (дейностите).

В допълнение, Правилата са утвърдени на основание законов и подзаконов нормативен акт, което въвежда задължението за субектите на същите да провеждат процедура по чл. 44, ал. 1 от ЗОП, като част от процеса на проверка на проектите (техническите задания). Следователно, в случая прилагането на горепосочения законов текст не попада в оперативната самостоятелност на Възложителя, а се формира като негово задължение на основание утвърдените от председателя на ДАЕУ Правила.

Прилагането на разпоредбите на Правилата защитава в най-голяма степен интересите на адресатите и им дава възможност за обективна финансова обосновка на всички предвидени за изпълнение дейности, което гарантира правилното разходване както на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), така и на тези от държавния бюджет.

 

Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

 

На основание чл. 7г от Закона за електронното управление и §10 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, се публикуват утвърдени от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“:

1. Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес и приложения към тях;

2. Приложение №1 относно проектобюджет за следващата година и тригодишна прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ;

3. Приложение №2 относно утвърден бюджет /тримесечен/ годишен отчет за разходите, направени от административните органи, в областта на електронното управление и ИКТ;

4. Приложение №3 относно годишни отчети за 2015-2016 година за разходите, направени от административните органи, в областта на електронното управление и ИКТ.

Приложения за офис пакет 1997-2003:

1. Приложение №1 1997-2003;

2. Приложение №2 1997-2003;

3. Приложение №3 1997-2003.