Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на ДАЕУ (по азбучен ред):

Декларации от А-В 

Декларации от Г-Й 

Декларации от К-О 

Декларации от П-Я 

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)