Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя като ръководител на ДА "Електронно управление", създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Общата администрация е организирана в:
1. Дирекция „Обществени поръчки“;
2. Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“;
3. Дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“.