Главният секретар осъществява административното ръководство на Държавна агенция "Електронно управление", като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на председателя. Осигурява организационната връзка между председателя и заместник-председателите, от една страна, и административните звена, от друга страна, както и между административните звена в рамките на своите правомощия. Следи за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на председателя. Разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение въз основа на утвърдените от председателя приоритети, базирани на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.

Главният секретар предлага на председателя за утвърждаване вътрешни правила, процедури, правилници, стратегии, системи и други вътрешни нормативни документи, включително системи от превантивни мерки за предотвратяване на корупционни практики в администрацията. Ръководи дейността по управление на човешките ресурси, административното и финансово-стопанското обслужване и процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията. Организира подготовката на проекта на бюджет на агенцията, както и работата с предложенията и сигналите в съответствие с Административно-процесуалния кодекс.

Главният секретар на ДАЕУ организира и контролира работата с Интегрираната информационна система на държавната администрация и Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет и с други органи на изпълнителната власт. Отговаря също така за организацията и подготовката по изготвянето на ежегодния доклад за дейността на агенцията и на доклада за състоянието на администрацията по Закона за администрацията. Главният секретар се назначава от председателя на ДАЕУ.

Кирил Дойчинов е главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление".

За контакт: 02/ 949 20 90