ДАЕУ ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КЛЮЧОВИ ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ГРАО И АДРЕСЕН РЕГИСТЪР

Дата: 21.11.2017

Място на провеждане: Перформ Бизнес Център (ул. „Позитано“ 2, ет. 1)

Държавната агенция „Електронно управление“ ще представи на публично информационно събитие проекта „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“. По проекта ще бъдат изградени и въведени в експлоатация две централизирани автоматизирани информационни системи (ЦАИС) „Гражданска регистрация” и „Адресен регистър”.

С внедряването на двете системи ще бъдат преодолени основните предизвикателства пред ефективно работещо електронно управление по отношение на идентификацията на гражданите, електронизацията на базови административни услуги, повишаването на използваемостта на електронните услуги и осигуряването на оперативна съвместимост.

Предвижда се ЦАИС „Гражданска регистрация” да обслужва централизирани регистър на населението, национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и регистър на ЕГН. ЦАИС „Адресен регистър” ще представлява изчерпателна централизирана база данни на адресите на всеки един адресируем обект на територията на Република България.

Регистърът на населението, националният електронен регистър на актовете за гражданско състояние, регистърът на ЕГН и адресният регистър съхраняват данни, до които почти всички администрации имат нужда от достъп за изпълнение на правомощията си и за предоставяне на комплексни административни услуги.

Държавата агенция „Електронно управление“ е бенефициент, а партньор по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Споделете