ДАЕУ представя проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

Дата: 12.12.2017

Място на провеждане: София, Конферентен център „Проджект лаб”, бул. „Мария Луиза” 58

Държавната агенция „Електронно управление” ще представи проекта „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”.

Главна цел на проекта е извършване на инвентаризация и анализ на информационно-комуникационната инфраструктура на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

Очакваните резултати от проекта са повишаване на прозрачността чрез публичен достъп до всички проектни идеи в областта на електронното управление, техния статус, бюджет и индикативни дейности, както и оптимизиране на разходите за информационни и комуникационни технологии и подобряване на проследимостта на проектите в администрацията.

Проектът се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.001-0001-C01/19.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001.

Общата стойност на проекта е 2 425 140.00 лв., от които 2 061 369.00 лв. е европейско и 363 771.00 лв. е национално съфинансиране.

Споделете