По каква процедура се предоставят за утвърждаване проектни предложения и дейности в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии?


На 22 март 2017 г. Държавна агенция „Електронно управление“ публикува Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Правилата са разработени и утвърдени на основание чл. 53, ал. 2 и параграфи 10 и 11 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.


Какви са изискванията при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронно управление?


Изискванията, на които следва да отговарят техническите задания по реда на чл. 58а от Закона за електронно управление са разписани в Глава трета от Правилата. Всеки административен орган може да направи самостоятелна проверка за съответствието на заданието преди да го изпрати, като използва за целта образеца на Контролен лист, по който впоследствие експерти на Държавна агенция „Електронно управление“ ще извършат контрол.


Какво трябва да съдържат проектните предложения и дейности в областта на електронното управление, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги?


Изискванията, на които следва да отговарят проектните предложения и дейности, са разписани в Глава втора от Правилата. Всеки административен орган може да извърши проверка за съответствието на проектното предложение или дейността с изискванията по чл. 53, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. За целта е разработен и публикуван образец на Контролен лист чрез който контрол осъществяват впоследствие експертите на ДАЕУ.

Защо е необходима нова държавна структура за е-Управление в България?

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) концентрира усилията по въвеждане на електронното управление в Република България. Мисията на Агенцията, създадена с промени в Закона за електронното управление през 2016 г., е да завърши дългогодишния процес по въвеждането на електронното управление. За първи път съществуват всички необходими условия това да се случи - ясна и конкретна политика; ясен институционален инструментариум - функциите и задачите на ДА "Електронно управление", както и взаимодействието на Агенцията с другите институции, са записани подробно в националното законодателство; политиката за въвеждане на е-Управление е целево финансово обезпечена, като са налице и инструментите за финансиране по Оперативна програма "Добро управление".

 

В какво се състоят основните функции на ДА "Електронно управление"?

В периода 2017-2019 г. ДАЕУ ще разработи и ще провежда цялостната държавна политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация, мрежовата и информационната сигурност.

Дейностите и мерките ще бъдат насочени още към разработване, изпълнение, координиране и контрол на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите.

ДАЕУ ще осъществява координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и за съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост, както и върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация.

Агенцията развива, управлява, поддържа и експлоатира Единната електронна съобщителна система на държавната администрация.

ДАЕУ също така изпълнява функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност. Агенцията изгражда, поддържа и експлоатира съобщителните обекти със специално предназначение, които са част от интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и Въоръжените сили при обявяване на „извънредно положение“, „военно положение“ и/или „положение на война“.

Актуалните проекти, по които екипът на Държавна агенция "Електронно управление" приоритетно работи, можете да намерите в кратко писание в раздел "Проекти".