На 1 ноември 2017 г. Държавна агенция за „Електронно управление“ (ДАЕУ) утвърди промени в Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, за удостоверяване на съответствието на технически задания и за реда за изпращане на данни от административните органи.

Промените в чл. 3, ал. 1, т. 10 и чл. 11, ал. 3  се правят с цел извършване на проверка дали прогнозната стойност на обществената поръчка отговаря на пазарните нива за съответната стока или услуга, което е задължение на ДАЕУ съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 3, т. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, както и с цел предоставяне на алтернативни възможности за администрациите да аргументират съответствие на прогнозните стойности по обществените им поръчки с пазарните нива.

Промените в чл. 11, ал. 1 от Правилата се правят с цел внасяне на по-голяма яснота относно изискванията на чл. 58а, т. 10 от ЗЕУ.

Обръщаме внимание, че на 1 ноември 2017 г. е утвърден нов образец на Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от ЗЕУ.

 

По каква процедура се предоставят за утвърждаване проектни предложения и дейности в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии?

Вижте повече в раздел Административна информация/Информация за административните органи.

 

Какви са изискванията при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронно управление?

Изискванията, на които следва да отговарят техническите задания по реда на чл. 58а от Закона за електронно управление, са разписани в Глава трета от „Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“. Всеки административен орган може да направи самостоятелна проверка за съответствието на заданието преди да го изпрати, като използва за целта образеца на Контролен лист, по който впоследствие експерти на Държавна агенция „Електронно управление“ ще извършат контрол.

 

Какво трябва да съдържат проектните предложения и дейности в областта на електронното управление, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги?

Изискванията, на които следва да отговарят проектните предложения и дейности, са разписани в Глава втора от Правилата. Всеки административен орган може да извърши проверка за съответствието на проектното предложение или дейността с изискванията по чл. 53, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. За целта е разработен и публикуван образец на Контролен лист чрез който контрол осъществяват впоследствие експертите на ДАЕУ.

 

 

В какво се състоят основните функции на ДА "Електронно управление"?

ДАЕУ разработва и провежда цялостната държавна политика в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация, мрежовата и информационната сигурност.

Дейностите и мерките ще бъдат насочени още към разработване, изпълнение, координиране и контрол по целесъобразност на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите.

ДАЕУ осъществява координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и за съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост, както и върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация.

Агенцията развива, управлява, поддържа и експлоатира Единната електронна съобщителна система на държавната администрация.

ДАЕУ също така изпълнява функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност.

Агенцията изгражда, поддържа и експлоатира съобщителните обекти със специално предназначение, които са част от интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и Въоръжените сили при обявяване на „извънредно положение“, „военно положение“ и/или „положение на война“.

Актуалните проекти, по които екипът на Държавна агенция "Електронно управление" приоритетно работи, можете да намерите в кратко писание в раздел "Проекти".