Приет е  нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“

Приет е нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“

Кабинетът прие нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“.  С него се цели преструктуриране на три дирекции и една Главна дирекция в ДАЕУ, която ще осъществява контрол върху електронните административни услуги. В резултат на реорганизацията ще се повиши административният капацитет и ще се оптимизира работата на отделните звена във връзка с нарасналия брой заявки от административните органи, организациите и гражданите за присъединяване към споделените ресурси на електронното управление. Преструктурирането ще се осигури изпълнението на функциите по налагане и контрол на политиките, заложени в Закона за електронното управление, както и изпълнението на новите ангажименти на Агенцията, възникнали в резултат на наскоро приетия Закон за киберсигурност. Ще се улесни въвеждането на допълнителни функции по отношение на дейността на Инспекторатите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL