Изменени са Правилата за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, за удостоверяване на съответствието на технически задания и за реда за изпращане на данни от административните органи

ДАЕУ обръща внимание на субектите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 на ЗЕУ на допълненията в чл. 3 и чл. 11 от изменените Правила и на новите образци на контролни листове

На 1 юни 2018 г. Председателят на Държавна агенция за „Електронно управление“ (ДАЕУ) утвърди промени в Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, за удостоверяване на съответствието на технически задания и за реда за изпращане на данни от административните органи.

Промените в чл. 3, ал. 1, т. 10 се правят с цел извършване на проверка дали планирания бюджет на проектното предложение/ дейността отговаря на пазарните нива за съответната стока или услуга, което е задължение на ДАЕУ съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 3, т. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата).

Промените в чл. 11, ал. 1 от Правилата се правят с цел внасяне на по-голяма яснота относно изискванията на чл. 58а, т. 7 и т. 9 от ЗЕУ.

В допълнителните разпоредби към Правилата са добавени дефиниции за „проектно предложение за електронно управление и ИКТ в администрациите“, „дейност за електронно управление и ИКТ в администрациите“, „електронно управление“, „информационни и комуникационни технологии“ и „информационна система“.

Обръщаме внимание, че на 1 юни 2018 г. са утвърдени също така:

• Изцяло нов образец на Контролен лист за проверка на дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ и чл. 53, ал. 2 от Наредбата;

• Изменен образец на Контролен лист за проверка на проектни предложения в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ и чл. 53, ал. 2 от Наредбата;

• Изменен образец на Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от ЗЕУ.

Споделете