Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 167

Дата на публикуване: 13.06.2017

Последна промяна: 16.08.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0003 статус: Затворена

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър"“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
Краен срок за подаване на оферти: 04.07.2017 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 29.06.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.07.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (990.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6527226286112856723

2017-06-13 16:54:34

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП.pdf (423.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8339018021597559556

2017-06-16 10:28:50

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП

Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП.pdf (498.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5107459997465054621

2017-06-29 17:14:18

Протокол

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (6.9MB)

Номер на удостоверението за време: 7456499716382635985

2017-07-11 17:27:22

Протокол

Протокол № 2 от работата на комисията.pdf (7.7MB)

Номер на удостоверението за време: 2651080384506775368

2017-07-25 17:43:49

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf (804.9KB)

Номер на удостоверението за време: 991902732107550358

2017-07-25 17:49:03

Протокол

Протокол № 3 от работата на комисията.pdf (2.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2067351520716378041

2017-07-28 17:24:54

Протокол

Протокол № 4 от работата на комисията.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7093913376475541231

2017-08-10 11:56:49

Доклад

Утвърден доклад от работата на комисията.pdf (984.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2153770935153746297

2017-08-11 12:00:01

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (6.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4341148080476581033

2017-08-16 13:36:12