Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 190

Дата на публикуване: 27.11.2017

Последна промяна: 12.02.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0013 статус: Затворена

„Инвентаризация /преглед/ на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление по проект BG05SFOP001-1.001-0001 „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Краен срок за подаване на оферти: 02.01.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 22.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 03.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.docx (259.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5594591563713677585

2017-11-27 12:18:13

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 8409407399093089386

2017-11-27 12:18:14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1829227970690010343

2017-11-27 12:18:15

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf (691.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1460786664240094267

2017-11-27 12:18:15

Протокол от работата на комисията

Протокол 1.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 159854519216516273

2018-01-23 17:13:41

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (249.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6945535466374635986

2018-02-12 17:37:01