Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 196

Дата на публикуване: 12.01.2018

Последна промяна: 17.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072182 статус: Отворена

„Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 16.01.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.01.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 5236658815190434741

2018-01-12 16:30:26

Кратка информация

Кратка информация.pdf (470.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7408018505921075310

2018-01-12 16:30:28

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (125.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6498964240986221058

2018-01-12 16:30:29

Приложения

Приложения.doc (321.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3455043453587911445

2018-01-12 16:30:30

Проект на договор

Проект на договор.doc (294.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7756336587700713462

2018-01-12 16:30:31

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (273.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8505051213545591568

2018-01-17 17:30:53