Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 200

Дата на публикуване: 01.03.2018

Последна промяна: 17.04.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0003 статус: Затворена

Доставка на мобилни компютри тип 2в1,convertible,в изпълнение на проект „Инвентаризация на информационно–комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление”,финансиран по Оперативна програма„Добро управление“(ОПДУ)

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 17.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.03.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (244.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1746123890739215778

2018-03-01 18:45:31

Приложение 1 към документация за участие

Техническа спецификация.doc (179.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7336334782510308599

2018-03-01 18:45:33

Приложение 2 към документация за участие

Проект на договор.docx (80.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5639923219675340451

2018-03-01 18:45:34

Разяснение по чл. 180 от ЗОП

Разяснение по чл. 180 от ЗОП.pdf (632.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3088172928991991418

2018-03-16 15:57:14

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 2224246141308720357

2018-04-17 15:23:45

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7074605650186115819

2018-04-17 15:23:46