Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 207

Дата на публикуване: 24.04.2018

Последна промяна: 08.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0007 статус: Частично възложена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 18.05.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 13.05.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 21.05.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (238.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3293208996246674185

2018-04-24 18:19:27

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (726.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2461281296861876106

2018-04-24 18:19:27

Документация за участие

Документация за участие.docx (97.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1507532087530273165

2018-04-24 18:11:06

Приложение А към техническото предложение

Приложение А към техническото предложение.xlsx (17.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6399643001319707821

2018-04-24 18:11:07

Приложение Б към ценовото предложение

Приложение Б към ценовото предложение.xlsx (17.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2403156088091034381

2018-04-24 18:11:06

Технческа спецификация

Технческа спецификация.docx (32.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7148990945975970356

2018-04-24 18:11:07

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (17.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4141722292259513757

2018-04-24 18:11:08

Проект на договор

Проект на договор.docx (34.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5890993343593911905

2018-04-24 18:11:08

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (232.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8834464138517943694

2018-04-27 16:57:35

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).docx (40.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1462760912584902871

2018-05-04 14:24:42

ПРОТОКЛОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протокол от работата на комисията.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6374476308856773383

2018-06-27 15:16:31

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за избор на изпълнител.pdf (286.1KB)

Номер на удостоверението за време: 6700442848157839612

2018-06-27 15:19:05

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Решение за прекратяване на процедурата.pdf (98.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5292070571803439311

2018-06-27 15:19:05

Договор

Договор № 59/30.07.2018 г..docx (35.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6056549438503318169

2018-08-08 13:22:27

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-6312/08.08.2018 г..fed (11.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3271747368559868189

2018-08-08 13:40:45

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег № ДАЕУ-6313/08.08.2018 г..fed (14.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6155489546875521135

2018-08-08 13:40:45