Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 210

Дата на публикуване: 04.06.2018

Последна промяна: 08.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0008 статус: Възложена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2418119869993358863

2018-06-04 15:43:44

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3380898639024543640

2018-06-04 15:43:45

Документация

Документация.doc (323.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4066496057597922210

2018-06-04 15:43:45

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (22.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7876555608160582106

2018-06-04 15:43:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7705757160307546642

2018-06-04 15:43:45

Проект на договор

Проект на договор.docx (39.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7081464603014776978

2018-06-04 15:43:46

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или за допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или за допълнителна информация .pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1802239953824866298

2018-06-11 14:49:55

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (584.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1707114965231802078

2018-06-18 13:25:59

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (701.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1981948572812303892

2018-06-21 13:45:35

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протокол от работата на комисията.pdf (323.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2367479738051452823

2018-07-09 16:01:18

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за избор на изпълнител.pdf (111.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8218311240224327088

2018-07-09 16:01:18

Договор

Договор.pdf (4.2MB)

Номер на удостоверението за време: 9106026663307461873

2018-08-08 14:27:26

Техническа спецификация - Приложение № 1

Техническа спецификация - Приложение № 1.pdf (269.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3478033843575875810

2018-08-08 14:27:26

Техническо предложение - Приложение № 2

Техническо предложение - Приложение № 2.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7595623016274256132

2018-08-08 14:27:27

Ценово предложение - Приложение № 3

Ценово предложение - Приложение № 3.pdf (4.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7918643614385451176

2018-08-08 14:27:27