Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 210

Дата на публикуване: 04.06.2018

Последна промяна: 11.06.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0008 статус: Отворена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 21.06.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.06.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2418119869993358863

2018-06-04 15:43:44

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3380898639024543640

2018-06-04 15:43:45

Документация

Документация.doc (323.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4066496057597922210

2018-06-04 15:43:45

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (22.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7876555608160582106

2018-06-04 15:43:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7705757160307546642

2018-06-04 15:43:45

Проект на договор

Проект на договор.docx (39.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7081464603014776978

2018-06-04 15:43:46

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или за допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или за допълнителна информация .pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1802239953824866298

2018-06-11 14:49:55