Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 215

Дата на публикуване: 09.07.2018

Последна промяна: 27.12.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0010 статус: Възложена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 30.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 31.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (162.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4211758729988976292

2018-07-09 14:51:41

Приложение 1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1

Приложение 1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1.docx (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5217315627516856083

2018-07-09 14:49:35

Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1

Приложение 1.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 1.xlsx (37.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9061825096518977722

2018-07-09 14:49:35

Приложение 2 – Техническа спецификация за Обособена позиция 2

Приложение 2 – Техническа спецификация за Обособена позиция 2.docx (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8906469161187198291

2018-07-09 14:49:35

Приложение 2.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 2

Приложение 2.1. - Таблица с посочени обекти за изпълнение в частта за Обособена позиция 2.xlsx (36.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2656378383769118319

2018-07-09 14:49:36

Приложение 3. Методика за оценка на офертите

Приложение 3. Методика за оценка на офертите.docx (30.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5194375439518536853

2018-07-09 14:49:36

Приложение№ 3.1. - Таблица за оценка по показател „Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг“, приложима и за двете Обособени позиции

Приложение№ 3.1. - Таблица за оценка по показател „Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг“, приложима и за двете Обособени позиции.docx (17.7KB)

Номер на удостоверението за време: 5879743923755401028

2018-07-09 14:49:37

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (76.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 2874969593263923599

2018-07-09 14:49:37

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение ДАЕУ-5747/27.07.2018 г. по постъпило запитване.pdf (608.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4720486865005169158

2018-07-27 16:10:54

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение ДАЕУ-6367/09.08.2018 г. по постъпило запитване .pdf (615.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5348317318307114647

2018-08-09 16:32:13

Протокол от работата на комисията

Протокол 1 от работата на комисията с рег. № ДАЕУ-7329/05.09.2018 г.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4443760176772595304

2018-09-05 13:26:13

Допълнение към Протокол 1

Допълнение към Протокол 1.pdf (955.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6634285264448313672

2018-10-08 16:39:30

Съобщение за отваряне на ценови предложения по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение за отваряне на ценови предложения по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.pdf (788.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3606895933635890436

2018-10-17 13:28:52

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1298619104787646506

2018-10-29 17:45:14

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 1738785304346353437

2018-10-29 17:45:14

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (9.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8998235008330942069

2018-10-29 17:45:15

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7999110896589692375

2018-10-29 17:45:15

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 7545934227000731570

2018-12-27 18:13:45

Договор по обособена позиция 1

Договор № 100/22.11.2018г..pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 21499447645893510

2018-12-27 18:13:46

Приложение № 1 към договор № 100/22.11.2018г.

Техническа спецификация -прил. 1 към договор по обособена позиция № 1.pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6644451719736751358

2018-12-27 18:13:46

Приложения към договор № 100/22.11.2018г.

Приложения № 1.1. до № 4 към договор № 100/22.11.2018г..pdf (7.9MB)

Номер на удостоверението за време: 2328119086537276962

2018-12-27 18:13:47

Договор по обособена позиция 2

Договор № 99/22.11.2018г..pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 5478290217331223298

2018-12-27 18:13:47

Приложение № 1 към договор № 99/22.11.2018Г.

Техническа спецификация - приложение № 1 към договор № 99/22.11.2018Г..pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1997715137945343901

2018-12-27 18:13:48

Приложения към договор № 99/22.11.2018г.

Приложения от № 1.1. до № 4 към договор № 99/22.11.2018г..pdf (8.3MB)

Номер на удостоверението за време: 2508558218080705827

2018-12-27 18:13:48