Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 217

Дата на публикуване: 23.07.2018

Последна промяна: 03.10.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0011 статус: Прекратена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 27.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (143.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3711383464750112581

2018-07-23 12:02:25

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (76.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 1005638043492262219

2018-07-23 12:02:26

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (386.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8945333088993683104

2018-08-20 16:25:35

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf (679.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7889622859829693457

2018-08-23 13:15:14

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 8798851128901148413

2018-09-14 13:41:11

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване.pdf (885.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7559533933266413815

2018-09-14 13:41:12

Обявление за възложена поръчка - за прекратяване

Обявление за възложена поръчка - за прекратяване.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1149718544706487085

2018-10-03 10:34:03