Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 218

Дата на публикуване: 25.07.2018

Последна промяна: 27.07.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078904 статус: Прекратена

„Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на Електронни административни услуги (ЕАУ) и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 06.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 07.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf (99.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7747376402583211880

2018-07-26 10:02:18

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf (847.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4645230539480907714

2018-07-26 10:11:02

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx (50.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1847185608883740887

2018-07-26 10:11:02

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.docx (30.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5156029264455677906

2018-07-26 10:11:02

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc (198.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1643380067578237246

2018-07-26 10:11:03

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА.doc (231.4KB)

Номер на удостоверението за време: 748133998884506964

2018-07-26 10:11:03

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на възлагането на обществената поръчка.pdf (51.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4653872372582014817

2018-07-27 17:34:35