Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 219

Дата на публикуване: 27.07.2018

Последна промяна: 05.09.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078989 статус: Възложена

„Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7461877937085582622

2018-07-27 15:51:49

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (236.5KB)

Номер на удостоверението за време: 899538057651591627

2018-07-27 15:51:49

Проект на договор

Проект на договор.doc (170.0KB)

Номер на удостоверението за време: 529812172101565871

2018-07-27 15:51:49

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (118.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1715216153873349812

2018-07-27 15:51:50

Приложение към Техническата спецификация

Технически паспорт - приложение към Техническата спецификация.doc (997.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3141652930349600026

2018-07-27 15:51:50

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4862087811386971341

2018-08-20 16:28:17

Договор

Договор.pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 6122103298375303519

2018-09-05 09:54:17

Приложение № 1-Техническа спецификация

Приложение № 1-Техническа спецификация.pdf (443.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2575807699325527979

2018-09-05 09:54:17

Приложение № 2-Техническо предложение

Приложение № 2-Техническо предложение.pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8650850441408941636

2018-09-05 09:54:18

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 3 - Ценово предложение.pdf (722.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6050494404671460935

2018-09-05 09:54:19

Приложение № 4- Списък на персонала

Приложение № 4- Списък на персонала.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4441665101472836955

2018-09-05 09:54:19

Приложение № 5 - Гаранция за изпълнение

Приложение № 5 - Гаранция за изпълнение.pdf (56.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1152177396059900363

2018-09-05 09:54:20