Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 221

Дата на публикуване: 01.08.2018

Последна промяна: 11.09.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9079155 статус: Възложена

„Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на Електронни административни услуги (ЕАУ) и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление“

Краен срок за подаване на оферти: 13.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП .pdf (114.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1533424785832047536

2018-08-01 17:11:22

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf (851.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7306727443664875597

2018-08-01 17:11:22

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА.doc (263.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1201901204726784980

2018-08-01 17:11:23

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx (611.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7941538710822944772

2018-08-01 17:11:23

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.docx (59.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4150969564176747077

2018-08-01 17:11:23

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc (250.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5113114312208963111

2018-08-01 17:11:23

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (4.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4057264670777386488

2018-08-23 14:00:27

Договор

Договор.pdf (5.6MB)

Номер на удостоверението за време: 939034405136543600

2018-09-11 15:05:29

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5091299729063645195

2018-09-11 15:05:30

Приложение № 2 - Техническо предложение

Приложение № 2 - Техническо предложение.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 3922422295069441348

2018-09-11 15:05:30

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 3 - Ценово предложение.pdf (932.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4624664605760248897

2018-09-11 15:05:30

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 3963300732073562186

2018-09-11 15:05:31