Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 223

Дата на публикуване: 06.08.2018

Последна промяна: 06.08.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0013 статус: Отворена

„Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 31.08.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (262.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5541051410801507726

2018-08-06 14:57:09

Техническа спецификация

Техническа спецификация - Обособена позиция 1.docx (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7040401426687011691

2018-08-06 14:54:45

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 1.docx (176.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1144227580179618477

2018-08-06 14:54:45

Техническа спецификация

Техническа спецификация - Обособена позиция 2.doc (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2137057336925523219

2018-08-06 14:54:46

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 2.docx (175.7KB)

Номер на удостоверението за време: 592778851509690738

2018-08-06 14:54:46

Проект на договор

Проект на договор.doc (340.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6442761020808428476

2018-08-06 14:54:46

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (75.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3667765670248351799

2018-08-06 14:54:46