Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 227

Дата на публикуване: 14.09.2018

Последна промяна: 30.10.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0016 статус: Прекратена

„Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“

Краен срок за подаване на оферти: 05.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.10.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (329.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5887876601799453269

2018-09-14 14:41:32

Образец

Образец 3А - Таблица за съответствие на предлаганите съоръжения с Техническата спецификация.docx (49.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3017270712673242114

2018-09-14 14:41:33

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (47.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5282600833278738347

2018-09-14 14:41:33

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3482710100468950801

2018-09-14 14:41:34

Проект на договор

Проект на договор.docx (41.2KB)

Номер на удостоверението за време: 120541606658483563

2018-09-14 14:41:34

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания.pdf (417.7KB)

Номер на удостоверението за време: 6530587080748606813

2018-10-02 17:26:56

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6598815952707497642

2018-10-17 15:20:11

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1956694280739152571

2018-10-17 15:20:11

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка .pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7437920861031395957

2018-10-30 12:32:20