Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 237

Дата на публикуване: 12.11.2018

Последна промяна: 27.03.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0023 статус: Затворена

Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучения в областта на виртуализацията и облачните инфраструктури (VMware)“;

Обособена позиция 2: „Провеждане на обучения за системни администратори“;

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучения в областта на информационната сигурност“;

Обособена позиция: 4 „Провеждане на обучение в областта на облачните технологии“.

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.12.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (271.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6242411022218699718

2018-11-12 16:29:03

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (150.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5976732737744194434

2018-11-12 16:14:05

Проект на договор

Проект на договор.doc (303.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7919125901032549522

2018-11-12 16:14:05

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (81.4KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3012942270743429023

2018-11-12 16:14:06

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4340617221035112994

2019-03-27 14:55:44

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (5.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7931381503702824867

2019-03-27 14:55:44

Решение за избор на изпълнител и за прекратяване на Обособена позиция 3

Решение за избор на изпълнител и за прекратяване на Обособена позиция 3.pdf (854.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1235845577266303631

2019-03-27 14:55:45