Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 238

Дата на публикуване: 16.11.2018

Последна промяна: 26.11.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0024 статус: Отворена

„Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори“ в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/“.

Обособена позиция № 2: „Доставка на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип“

Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 10.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 20.12.2018 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (148.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3977434474189001699

2018-11-16 11:11:50

Приложение 1.1. Техническа спецификация - Обособена позиция 1

Приложение 1.1. Техническа спецификация - Обособена позиция 1.docx (15.0KB)

Номер на удостоверението за време: 635252934640281104

2018-11-16 11:11:50

Приложение 1.2. Техническа спецификация - Обособена позиция 2

Приложение 1.2. Техническа спецификация - Обособена позиция 2.docx (16.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7750935299337944313

2018-11-16 11:11:51

Приложение 2. Методика за оценка на офертите (приложима и за двете обособени позиции)

Приложение 2. Методика за оценка на офертите (приложима и за двете обособени позиции).docx (16.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5961336968206331255

2018-11-16 11:11:51

Приложение 3. Проект на договор

Приложение 3. Проект на договор.docx (33.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5410627457999112570

2018-11-16 11:11:52

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (78.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5750795103241019415

2018-11-16 11:11:52

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (685.5KB)

Номер на удостоверението за време: 9125231586000731648

2018-11-26 13:55:10

Разяснение на постъпили запитвания

Разяснение на постъпили запитвания.pdf (587.9KB)

Номер на удостоверението за време: 183710937807497777

2018-11-26 16:46:15