Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 239

Дата на публикуване: 26.11.2018

Последна промяна: 27.11.2018

публично състезание номер в роп: 880350 статус: Отворена

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), по четири обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”;

Обособена позиция № 2: „Застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ДАЕУ”;

Обособена позиция № 3: „Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ”;  

Обособена позиция № 4: „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ДАЕУ”.

Краен срок за подаване на оферти: 17.12.2018 17:30
Краен срок за задаване на въпроси: 07.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.12.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (305.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8541066721757379063

2018-11-26 16:42:52

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (913.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5075196301586180735

2018-11-26 16:42:53

Документация за участие

Документация за участие.docx (148.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4789071401509964974

2018-11-26 16:42:54

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (31.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1635325073573590119

2018-11-26 16:42:55

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.doc (37.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4843064712878223315

2018-11-26 16:42:55

Приложение Б

Приложение Б.xls (72.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8194635212578743582

2018-11-26 16:42:57

Приложение В

Приложение В.docx (12.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4366880703534052728

2018-11-26 16:42:57

Проект на договор обособена позиция № 1

Проект на договор обособена позиция № 1.doc (123.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6458855688289794259

2018-11-26 16:49:07

Проект на договор обособена позиция № 2

Проект на договор обособена позиция № 2.doc (124.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7041622247721295888

2018-11-26 16:49:07

Проект на договор обособена позиция № 3

Проект на договор обособена позиция № 3.doc (124.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7891866277237264780

2018-11-26 16:49:08

Проект на договор обособена позиция № 4

Проект на договор обособена позиция № 4.doc (124.9KB)

Номер на удостоверението за време: 473282801641162279

2018-11-26 16:49:08

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (90.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3016998238136133556

2018-11-26 16:49:09

Приложение А

Приложение А.xls (67.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2779506295734644390

2018-11-27 10:00:45