Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 242

Дата на публикуване: 27.12.2018

Последна промяна: 09.05.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0028 статус: Частично възложена

Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“, разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на статистическите методи и иконометрични модели за анализ на данни“;

Обособена позиция 2: „Логистично осигуряване на обучителен семинар за споделяне на опит и добри практики на тема: „Ред за подготовка и проверка на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи и електронни услуги“;

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение в областта на осигуряване на качество на софтуера (Software Quality Assurance)“;

Обособена позиция 4: „Провеждане на обучения на тема "Firewall в компютърните мрежи“

Обособена позиция 5: „Провеждане на обучения на тема "Oracle“

Краен срок за подаване на оферти: 28.01.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.01.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (268.0KB)

Номер на удостоверението за време: 534214996198977933

2018-12-27 19:12:11

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (168.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1574700578359977332

2018-12-27 19:12:11

Проект на договор

Проект на договор.doc (302.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4710831246150787112

2018-12-27 19:12:12

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) - В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) - В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.zip (86.9KB)
 • espd-request.xml
 • espd-request.pdf
 • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7407947521521524361

2018-12-27 19:27:14

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.zip (87.3KB)
 • espd-request.xml
 • espd-request.pdf
 • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4915428351050618371

2018-12-27 19:27:15

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.zip (88.5KB)
 • espd-request.xml
 • espd-request.pdf
 • README.txt

Номер на удостоверението за време: 1905011637311387902

2018-12-27 19:27:15

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.zip (87.6KB)
 • espd-request.xml
 • espd-request.pdf
 • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8127425570578252088

2018-12-27 19:27:16

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)-В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5.zip (86.9KB)
 • espd-request.xml
 • espd-request.pdf
 • README.txt

Номер на удостоверението за време: 728026888111076552

2018-12-27 19:27:16

Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване.pdf (552.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2398942545911879320

2019-01-07 16:54:37

Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване.pdf (639.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6297627010236435729

2019-01-11 15:12:32

Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (676.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5204356543070671309

2019-01-15 10:31:33

Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване.pdf (599.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4178986709177811119

2019-01-22 15:31:43

Решение за прекратяване на 4-та обособена позиция

Решение за прекратяване на 4-та обособена позиция.pdf (707.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8172242933376326802

2019-01-25 11:34:00

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване № ДАЕУ-1878/06.02.2019 г..pdf (105.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3809400856959017010

2019-02-06 11:49:31

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-2520/21.02.2019 г..pdf (494.9KB)

Номер на удостоверението за време: 7977510215992010530

2019-02-25 10:26:06

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8572456068735376745

2019-02-25 15:52:43

Протокол

Протокол № 1.pdf (140.7KB)

Номер на удостоверението за време: 351629427095995219

2019-03-14 15:41:22

Протокол

Протокол № 2, № 3, № 4 и № 5.pdf (270.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3897798981349766787

2019-03-14 15:41:23

Протокол

Протокол № 6.pdf (108.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7369650218825189057

2019-03-14 15:41:23

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-3529/11.03.2019 г..pdf (592.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6563061775375382294

2019-03-14 15:41:23

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-3654/14.03.2019 г..pdf (212.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5135053430657218889

2019-03-14 15:41:24

Договор

Договор рег. № 39/11.04.2019 г..pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6282609769511352488

2019-05-09 10:52:35

Договор

Договор рег. № 40/11.04.2019 г..pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3329912979800350413

2019-05-09 10:52:36

Договор

Договор рег. № 42/16.04.2019 г..pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 9076418569002338767

2019-05-09 10:52:36

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-5941/07.05.2019 г..pdf (705.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8542981828385363747

2019-05-09 10:52:36