Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 244

Дата на публикуване: 28.01.2019

Последна промяна: 05.04.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0001 статус: Затворена

„Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 19.02.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (121.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3499604445660084544

2019-01-28 14:33:27

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx (49.3KB)

Номер на удостоверението за време: 262903107148975523

2019-01-28 14:33:27

Приложение 2 - ЕЕДОП

Приложение 2 - ЕЕДОП.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1937590993646608213

2019-01-28 14:33:28

Приложение 3 - Проект на договор

Приложение 3 - Проект на договор.docx (40.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4310458706926456889

2019-01-28 14:33:28

Разяснение по условията на обществената поръчка по чл. 180 от ЗОП

Разяснение.pdf (428.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2679796613076449199

2019-02-08 13:33:25

РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП

Разяснение по постъпило запитване.pdf (364.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4667742436997791777

2019-02-11 14:00:54

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 648264379808681729

2019-04-05 15:00:48

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (529.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6552038587244796556

2019-04-05 15:00:49