Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 251

Дата на публикуване: 08.04.2019

Последна промяна: 12.06.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0008 статус: Затворена

„Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“ и Изработка на информационни материали, свързани с дейности по осигуряване на информация и публичност по проекти на ДАЕУ, включваща 5 (пет) обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0035 „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изработка на информационни материали, популяризиращи ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в изпълнение на проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ на по Оперативна програма „Добро управление“.

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.05.2019 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедурата

Решение за откриване на процедурата.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1579173223369228173

2019-04-08 16:51:51

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (965.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8449348361265960441

2019-04-08 16:51:52

Документация

Документация.doc (711.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5693981664774460168

2019-04-08 16:51:52

Техническа спецификация_1

Техническа спецификация_1.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6457638121155274107

2019-04-08 16:51:52

Техническа спецификация_2

Техническа спецификация_2.doc (98.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2821277326913005407

2019-04-08 16:51:53

Техническа спецификация_3

Техническа спецификация_3.doc (98.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6024325277572974943

2019-04-08 16:51:53

Техническа спецификация_4

Техническа спецификация_4.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6803070482932043364

2019-04-08 16:51:54

Техническа спецификация_5

Техническа спецификация_5.doc (159.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3471081617532197668

2019-04-08 16:51:54

ЕЕДОП_позиция_1

ЕЕДОП_позиция_1.rar (87.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7977490327354819638

2019-04-08 16:51:55

ЕЕДОП_позиция_2

ЕЕДОП_позиция_2.rar (87.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8339203832353882718

2019-04-08 16:51:55

ЕЕДОП_позиция_3

ЕЕДОП_позиция_3.rar (87.1KB)

Номер на удостоверението за време: 533416928327036682

2019-04-08 16:51:56

ЕЕДОП_позиция_4

ЕЕДОП_позиция_4.rar (87.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5620003237314734212

2019-04-08 16:51:56

ЕЕДОП_позиция_5

ЕЕДОП_позиция_5.rar (86.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4303702887879876676

2019-04-08 16:51:57

Решение за изменение

Решение за изменение .pdf (246.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1979129692797216920

2019-04-25 11:11:45

Документация - коригирана

Документация - коригирана.doc (709.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2255565989249288018

2019-04-25 11:11:45

Протокол

Протокол.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2785527353405155504

2019-06-12 16:22:59

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (515.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6202295857637836201

2019-06-12 16:22:59