Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 252

Дата на публикуване: 15.04.2019

Последна промяна: 15.04.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0009 статус: Отворена

"Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДАЕУ присъединени на нива ниско и средно напрежение:
1. За обекти с почасово измерване;
2. За обекти със стандартизиран товаров профил (СТП)".

Краен срок за подаване на оферти: 16.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура ДАЕУ-5034/11.04.2019 г..pdf (319.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5393049083558213362

2019-04-15 16:54:17

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-5036/11.04.2019 г..pdf (618.9KB)

Номер на удостоверението за време: 844998211279229090

2019-04-15 16:54:17

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3264216286546669141

2019-04-15 16:54:18

Документация за участие

Документация за участие.docx (130.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8351525295057524897

2019-04-15 16:54:18

Проект на договор

Проект на договор - Приложение № 2.docx (51.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5520873164675704826

2019-04-15 16:54:19

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (47.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2639906772318696114

2019-04-15 17:18:06