Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 254

Дата на публикуване: 23.04.2019

Последна промяна: 04.07.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0010 статус: Възложена

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление”

Краен срок за подаване на оферти: 13.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация

Документация.doc (478.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5151098462412375233

2019-04-23 15:46:03

ЕЕДОП

ЕЕДОП.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3875879214056311267

2019-04-23 15:46:04

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (327.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4429502921386466987

2019-04-23 15:46:04

Обяление за поръчка

Обяление за поръчка.pdf (542.0KB)

Номер на удостоверението за време: 308944050792314378

2019-04-23 15:46:04

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 2546769499752539388

2019-05-21 15:04:07

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (365.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5775012628160118563

2019-05-21 15:04:07

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 64/14.06.2019 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1713895059407140001

2019-07-04 16:22:44

Приложение към Договор 64/14.06.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.pdf (341.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2671534232893894536

2019-07-04 16:22:44

Приложение към Договор 64/14.06.2019 г.

Приложение 2 - Техническо предложение.pdf (46.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5613123358033095078

2019-07-04 16:22:45

Приложение към Договор 64/14.06.2019 г.

Приложение 3 - Ценово предложение.pdf (12.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7698153499451265932

2019-07-04 16:59:03

Приложение към Договор 64/14.06.2019 г.

Приложение 4 - Гаранция за изпълнение.pdf (662.0KB)

Номер на удостоверението за време: 3634438564494498118

2019-07-04 17:07:39

Допълнително споразумение към Договор 64/14.06.2019 г.

Допълнително споразумение към Договор 64/14.06.2019 г.pdf (4.7MB)

Номер на удостоверението за време: 1755582991397496095

2019-07-04 17:07:39

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL