Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 267

Дата на публикуване: 12.07.2019

Последна промяна: 12.07.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0021 статус: Отворена

"Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии"

Краен срок за подаване на оферти: 02.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.08.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 2026476155241677160

2019-07-12 10:05:49

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (804.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3375445937448335758

2019-07-12 10:05:49

Документация

Документация.doc (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8458679592002796651

2019-07-12 10:08:45

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (81.3KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 597057097183005640

2019-07-12 10:08:45