Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 285

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: няма

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0033 статус: Отворена

„Провеждане на обучениe по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 08.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (129.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5990124874741724696

2019-10-07 15:02:06

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (99.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7991594172512458164

2019-10-07 15:02:06

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (79.2KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4622172410525115806

2019-10-07 15:02:06

Проект на договор

Проект на договор.doc (292.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6152191580816577567

2019-10-07 15:02:06

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL