Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 172

Дата на публикуване: 28.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9966750 статус: Прекратена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2017 12:00

Номер в профила на купувача: 171

Дата на публикуване: 11.07.2017

Последна промяна: 13.12.2017

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0006 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 170

Дата на публикуване: 05.07.2017

Последна промяна: 26.09.2017

Номер в профила на купувача: 167

Дата на публикуване: 13.06.2017

Последна промяна: 19.09.2017

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0003 статус: Възложена

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър"“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
  • Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ и резултатите от него, вкл. изработка на дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на рекламно информационни материали по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.
Краен срок за подаване на оферти: 04.07.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.07.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 166

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 19.06.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9064139 статус: Възложена

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ"

Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.05.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 165

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 31.07.2017

пряко договаряне номер в роп: 05397-2017-0002 статус: Възложена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2017 10:00

Номер в профила на купувача: 164

Дата на публикуване: 19.01.2017

Последна промяна: 26.03.2018

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 163

Дата на публикуване: 20.12.2016

Последна промяна: 21.02.2017

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена
„Доставка на природен газ“
Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.12.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 162

Дата на публикуване: 28.11.2016

Последна промяна: 20.04.2017

публично състезание номер в роп: 01118-2016-0007 статус: Възложена
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL