Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 242

Дата на публикуване: 27.12.2018

Последна промяна: 14.03.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0028 статус: Затворена

Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“, разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на статистическите методи и иконометрични модели за анализ на данни“;

Обособена позиция 2: „Логистично осигуряване на обучителен семинар за споделяне на опит и добри практики на тема: „Ред за подготовка и проверка на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи и електронни услуги“;

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение в областта на осигуряване на качество на софтуера (Software Quality Assurance)“;

Обособена позиция 4: „Провеждане на обучения на тема "Firewall в компютърните мрежи“

Обособена позиция 5: „Провеждане на обучения на тема "Oracle“

Краен срок за подаване на оферти: 28.01.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.01.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 21.01.2019

Номер в профила на купувача: 239

Дата на публикуване: 26.11.2018

Последна промяна: 21.03.2019

Номер в профила на купувача: 236

Дата на публикуване: 05.11.2018

Последна промяна: 24.01.2019

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0021 статус: Прекратена

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.12.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 235

Дата на публикуване: 02.11.2018

Последна промяна: 16.04.2019

публично състезание номер в роп: 876498 статус: Прекратена

"ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ"

Краен срок за подаване на оферти: 23.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.11.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 234

Дата на публикуване: 22.10.2018

Последна промяна: 18.03.2019

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0020 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 233

Дата на публикуване: 19.10.2018

Последна промяна: 16.11.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9082128 статус: Отворена

"Доставка на уреди за поддръжка на комуникационна инфраструктура"

Краен срок за подаване на оферти: 01.11.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.11.2018 14:00